Документи

Въпреки че унищожаването на природата в голяма степен се дължи на директно неспазване на законите, причините могат да бъдат потърсени и във "вратички", които позволяват тяхното заобикаляне.


Така или иначе природозащитното законодателство трябва да се познава. Към тези текстове може да се обърнете и при казус свързан с опазването на околната среда.

Закон за защитените територии
Закон за опазване на околната среда
Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)
Директива за птиците
Директива за хабитатите
Закон за достъп до информация
Закон за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)
Закон за устройство на териториятаНадолу в страницата пък може да видите документи за различни природозащитни казуси, по които сме работили през годините.