Натура2000 / ЕС

Регламенти, директиви, решения на Съдът на ЕС в Люксембург, писма от/до евроинституциите и др.
Писмо на коaлицията НПО до Европейската комисия от 18.01.2007 относно НАТУРА 2000 в България
Българското правителство не представи пълния списък защитени зони към датата на нашето членство, въпреки техническата възможност за това.
28.5 KB (doc) Свали
Прес-съобщение
относно срещата на коалиция "За да остане природа!" с еврокомисаря по околна среда Ставрос Димас
26 KB (doc) Свали
Жалба до Европейската комисия относно непълнотата на мрежата НАТУРА 2000 по Директивата за птиците
Жалбата е провокирана от огромното закъснение и бавните темпове, с които се обявяват зоните от Натура 2000 у нас, за сметка на скоростното, системно и необратимо унищожаване на местообитанията на птиците. Досега е огласена проектозаповедта само на една българска зона от Натура 2000 – Суха река. Поради отлагането на решението за включване на 26 зони, 106 от 120 вида птици от Приложение 1 на Директивата за птиците са лишени от възможност за защита. Липсата на полагащата се по закон превантивна защита и задвижените междувременно промени на ПУП и ОУП, дава ход на проекти, често с фатални последствия за опазване на биоразнообразието.
Жалбата дава основание на ЕК да открие процедура, с която като начало да насърчи правителството да изпълни ангажиментите си по обявяване и опазване на достатъчно зони за птиците в Натура 2000. Задължението на България беше към датата на присъединяването си към Европейския съюз да обяви изцяло по научни критерии зоните от Натура 2000 по Директивата за птиците.

doc file, 112 КВ, на английски език
111.5 KB (doc) Свали
Решение на съда по Натура 2000 дело между ЕК и Италианската държава, 20 Септември 2007 г.
Решение относно неизпълнение на задълженията от Италианската държава по Директива 92/43/ЕИО — Опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 79/409/ЕИО — Опазване на дивите птици, относно Оценка на въздействието върху околната среда на строителни работи по преустройство на ски писти и инфраструктура.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0304:BG:HTML
189.5 KB (doc) Свали
Отговор на сигнал от коалицията до Европейската комисия относно Рила
Вижте отговора на Комисаря Ставрос Димас. Според него в момента Дирекцията по околната среда към Комисията разглежда предоставената информация и ще вземе решение за следващи стъпки съобразно анализа на информацията, т.е. очакваме второ писмо...
91.23 KB (pdf) Свали
Петиция до Европейския парламент относно нарушенията в НАТУРА 2000 зоните на България
Натура 2000 Натура2000 / ЕС
1494 изтегляния
Петиция относно нарушенията в НАТУРА 2000 зоните с приложение - подписката за Рила, подкрепена до този момент от над 140 000 души.

Съдържание:
1. Обща информация за липсата на реална защита в НАТУРА 2000
2. Информация за конкретни примери за унищожаване на българската природа в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 (8 проекта за ски курорти на тероторията на Рила – Национален парк и Натура 2000 зона по Директивата за птиците и за местообитанията; ски проектите в Родопите – Перелик и Сютка; ски курорт около връх Ком, северните склонове на Западна Стара планина; Черноморие – Шабла и Тюленово, Калиакра, Батова река, Камчия-Шкорпиловци, Емине-Иракли, Ропотамо и Странджа)
3. Таблица със списък с нарушенията в рамките на НАТУРА 2000 зоните в България: планове и проекти в действие
4. Карти на застрашените НАТУРА 2000 зони – по морето, от ски курорти в планините и мВЕЦ по реките
5. Копие от подписката за Рила – на хартия + диск с електронната подписка, общо 141 199 подписа.
428.64 KB (zip) Свали
Ставрос Димас: Натура 2000 - възможност или пречка за развитие
Натура 2000 Натура2000 / ЕС
1279 изтегляния
Реч на еврокомисаря Ставрос Димас относно относно дългосрочните икономически ползи от опазването на европейското природно наследство и предотвратяване загубата на биологично разнообразие.
160.08 KB (pdf) Свали
Писмо от председателя на Комитета по петициите към Европейския парламент
Натура 2000 Натура2000 / ЕС
793 изтегляния
Писмо от евродепутата от Полша Марчин Либицки до представители на Коалиция "За да остане природа в България", с което им благодари за присъствието на заседанието на 30 април в Брюксел и за предоставената пълна информация по проблемните случаи с Натура 2000 в България. Уверява ни, че Европейският парламент ще настоява пред Европейската комисия за спешни мерки и че ще ни държи в течение с всякакви нови развития по петицията ни.
1.03 MB (pdf) Свали
Решение на Комитета за съответствие с Орхуската конвенция от 28 септември 2012 г.
Натура 2000 Натура2000 / ЕС
1027 изтегляния
Констатации и препоръки по отношение на съобщение ACCC/C/2011/58 относно съблюдаването на разпоредбите от страна на България по отношение обжалваемостта на ОУП, ПУП и разрешителни за строеж по ЗУТ (достъп до правосъдие). Изготвени от Комитета за прилагане на Орхуската конвенция и приети на 28 септември 2012 г.
Оригинал на решението
607.19 KB (pdf) Свали
Писмо от ГД 'Околна среда' на Европейската комисия в отговор на
Натура 2000 Натура2000 / ЕС
804 изтегляния
Писмото от комисията е получено от член на Коалиция „За да остане природа в България“ в отговор на запитване за наказателната процедура за липса на обявяване на защитените зони. Поводът за запитването е становище на Министерството на околната среда, в което то мотивира промените в закона за билогичнот оразнообразие с изисквания на процедурата.

От отговора на комисията се вижда, че процедурата е мотивирана от липса на изпълнение на настоящи задължения в директивата и закона, а не от липса на транспониране (регламентиране в българския закон) на разпоредби на директивата за местообитанията.
213.81 KB (pdf) Свали