Натура2000 / Строителите

Инвестиционни намерения за строежи, планове и проекти, рекламни брошури на бъдещи комплекси и др.