Калиакра

05 Март 2016
1
В доклада се посочва, че въпреки че има напредък по случая все още някои съществени проблеми остават нерешени, сред които и това, че нови, потенциално опасни вятърни паркове продължават да се строят.
05 Март 2016
1
Правителството посочва, че във връзка с препоръка 130(2007) законодателство е променено по начин, който забранява изпълнението на всички инвестиционни предложения, ако в срок от 5 години след ОВОС / ОС решения изпълнението на предложения.
05 Март 2016
1
Комисията на този етап не е в състояние да даде становище, защото още анализира отговорите на българските власти по мотивирано становище от август 2012 г.
Автор: ЕК
05 Март 2016
1
В доклада се изтъква, че властите не са изпълнили по-голяма част от препоръките на Конвенцията и случая е в критична фаза. Напротив, натискът върху тези защитени територии се е увеличил с нови инвестиционни проекти - за голф игрища, туристическа инфраструктура и т.н.

Автор: БДЗП и RSPB
05 Март 2016
1
Изтъква се, че с взимането предвид на кумулативния ефект при оценяването на ОВОС-и на различни проекти от страна на РИОСВ-тата на практика постигат същия ефект като един ВЕИ мараториум.
05 Март 2016
1
В доклада се изтъква, че властите не са изпълнили по-голяма част от препоръките на Конвенцията и случая е в критична фаза. Напротив, натискът върху тези защитени територии се е увеличил с нови инвестиционни проекти - за голф игрища, туристическа инфраструктура и т.н.
Автор: БДЗП и RSPB
05 Март 2016
1
Конкретно за Кaлиакра се изтъква, че някои български НПО-та като БДЗП имат вече досие и дълъг опит с прилагане на инструментите на Конвенцията.
Автор: Ms Clare Shine
05 Март 2016
1
В докладът на правителството се изтъква, че няма единодушие сред природозащитната общност по отношение на влиянието на ветрогенераторите върху околната среда и в частност птиците и необходимите мерки за отстраняване на негативните ефекти.
Приложение 2 Доклад на БДЗП и RSPB за напредъка по прилагане на препоръка 130(2007) за ветрогенераторите в района на Калиакра към 2008 г.
05 Март 2016
0
Приложение 1 към Доклад на БДЗП и RSPB за напредъка по прилагане на препоръка 130(2007) за ветрогенераторите в района на Калиакра към 2008 г.
05 Март 2016
0
05 Март 2016
1
Докладът съобщава, че българските власти не са изпълнили нито една от Препоръка 130(2007) на Постоянния комитет и в резултат случаят е във критичната си фаза.
Автор: БДЗП и RSPB
05 Март 2016
1
Препоръчва се на Българското правителство да преразгледа решенията за изграждане на местно, локално и национално ниво по отношение на ветрогенераторите и да не се изграждат централи без Оценка за възсействието върху околната среда. Да се преразгледат изцяло изграждането на удобрените централи в Калиакра и Балчик.
Автор: Bern Convention Standing Committee
05 Март 2016
1
Като причина за отварянето на нов файл се посочва лиспата на прогрес по всички препоръки от доклада на Постоянния комитет на конвенцията от 27-30 ноември 2006 г.
Автор: БДЗП, RSPB
05 Март 2016
1
Докладът анализира потенциални заплахи и заключава, че предложените проекти за ветрогенератори са разположени на едни от най-важните миграционни пътища на реещите се птици.
Aвтор: БДЗП, RSPB
05 Март 2016
2
В доклада е направен е анализ на ефективността на приложените от правителството мерки по препоръка 130(2007) на Бернската конвенция.
Автор: Ирина Матеева, БДЗП, технически доклад изготвен в рамките на проект LIFE09/NAT/BG/00230
05 Март 2016
2
В доклада се посочва, че червеногуши гъски може да са особено чувствителни към развитието на ветрогенератори в района.

Автори: Anne Harrison & Dr Geoff Hilton, WWT, технически доклад изготвен в рамките на проект LIFE09/NAT/BG/00230
05 Март 2016
1
В доклада за пръв път доказва ефект на прогонване на гъските от изградени ветрогенератори.
Автори: Николай Петков, Ивайло Иванов, Георги Попгеоргиев, Димитър Георгиев, БДЗП