Камчия и Шкорпиловци

Документи по печалноизвестния случай с устието на р. Камчия, със защитената местност "Камчийски пясъци", с плажа и дюните около устието;
Документи около случая с неуспелия проект за природосъобразен курорт край Шкорпиловци, разработен от бившия гл.арх на община Долни Чифлик;
Документи за далаверите и хаотичното засторяване на дюните и плажа.
27 Фев. 2021
520
Решение на Министерски съвет № 568 от 17 юни 2005 година за прекатегоризиране на 1 426,130 дка крайбрежна плажна ивица от изключителна държавна собственост към частна държавна собственост и от морски плаж на пасища.

Документ в Word формат.
19 Фев. 2021
601
Заповед РД-668/23.08.2012 год. на министърът на околната среда Нона Караджова за спиране изпълнението на ПУП на заменените гори и земи на Камчийски пясъци до провеждането на изискуемата по действащото екологично законодателство оценка за съвместимост. Спирането е мотивирано от факта, че решението на РИОСВ Варна № ВА-35-ЕО/2008, с които се одобряват тези ПУП е в нарушение на действащото екологично законодателство.
22 Юни 2016
764
На 27 октомври 2008 г. с решение №27/27.10.2008г. кметът на община Долни Чифлик отказва достъп до обществена информация (ЗДОИ), а именно копия от издадените от него заповеди 643 и 644 от 25.03.2008 г., на Асоциация на парковете в България, позовавайки се на чл. 28, ал.2 от ЗДОИ, въпреки че информацията е поискана по надлежния ред (чл. 12, ал.3) и е официална обществена информация, съгласно чл. 10 на ЗДОИ, а не информация, предоставена от трети лица.
Заповед РД49-171/07.05.2007 год. на Нихат Кабил за замяна на 9356,871 декара гори, собственост на Мирта Инженеринг ЕООД
22 Юни 2016
629
22 Юни 2016
583
Договор за замяна на недвижими имоти РД51-434/12.02.2007 между Министъра на земеделието и горите Нихат Кабил и Мет Риъл Истейт ЕАД 1015,265 декара, с който дюните стават частна собственост. За целите на тази замяна те са оценени на 186 809,00 лева или по 18 стотинки/м2.
22 Май 2016
2
В заповедта на мин. Нона Караджова се забранява:
1. Жилищно, курортно и вилно строителство, включително изграждане на необходимата му техническа инфраструктура.
2. Извеждане на сечи.
3. Движение на моторни превозни средства извън съществуващата пътна мрежа, горските и земеделските черни пътища.
4. Ограждането на имоти.
22 Май 2016
2

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на "Бета Форест" ЕООД и "Мирта Инженеринг" ЕООД против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед № РД-751/16.08.2010 г. на министъра на околната среда и водите, с която на основание чл. 19 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и предвид наличието на планове и инвестиционни предложения, създаващи опасност от увреждане и или унищожаване на част от защитена зона BG0000116 "Камчия", включена в одобрения с решение на МС № 802 от 04.12.2007 г. списък от защитени зони по чл. 10, ал. 4 от ЗБР за която предстои издаване на заповед за обявяването и, е забранено жилищното, курортно и вилно строителство, извеждане на сечи, движение на моторни превозни средства извън съществуващата пътна мрежа, ограждане на имоти.
22 Май 2016
2
Със заповедта на Нона Караджова се забранява жилищно, курортно и вилно строителство, включително изграждане на необходимата му техническа инфраструктура; извеждане на сечи; движение на моторни превозни средства извън съществуващата пътна мрежа, горските и земеделските черни пътища; ограждането на имоти.
Карта на старата и новата собственост на терените на Камчийски пясъци
22 Май 2016
0
Начин на трайно ползване - карта на Камчийски пясъци
22 Май 2016
0
Строга зона съгласно проектозаповед за защитена зона Камчия
22 Май 2016
0
Урбанизирани терени на дюните на Камчия
22 Май 2016
0
14 Май 2016
636
Ликвидация на защитени територии, заменки и черноморски апетити, заплащващи унищожаването на най-големия крайбрежен дюнен комплекс в България
Описание на случая
Автор: Стефан Аврамов
Актуално към април 2016
14 Септ. 2010
1782
Със Заповед № РД-751 от 16 август 2010 г. на Министъра на околната среда и водите госпожа Нона Караджова, с която се забранява за една година жилищното, курортното и вилното строителство в защитена зона Камчия