Подай сигнал

Ако сте станали свидетели на нарушения на екологичното законодателство, това, което можете да направите е да уведомите Министерството на околната среда и водите, чрез отговарящата за проблема институция.
Министерство на околната среда и водите
Зелен телефон: 02/988 82 05

В зависимост от проблема, може да сигнализирате различни институции. В системата на МОСВ такива отговорни органи са Регионалните инспекции по околна среда и водите, Басейновите дирекции, Дирекциите на Националните паркове и Изпълнителната агенция по околна среда. Важно е да споменем и Изпълнителната агенция по горите към  Министерството на земеделието , част от която са Регионалните дирекции на горите и Дирекциите на Природните паркове
 

РИОСВВ системата на МОСВ функционират 15 регионални инспекции. Всяка инспекция има "зелен телефон", на който граждани могат да подадат сигнал. Регионлните инспекци отговарят за:
  • опазване на водите от замърсяване
  • спазване на изискванията за екологосъобразно управление на отпадъците
  • опазване на Националната екологична мрежа и биологичното разнообразие
  • опазване качеството на атмосферния въздух

РИОСВ – Благоевград                                                                                                        РИОСВ – Бургас
Зелен телефон: (073) 885 160                                                                                           Зелен телефон: 056/813 199
blriosv@yahoo.com

РИОСВ – Варна                                                                                                                  РИОСВ – Враца
Зелен телефон:  +359 884 290 634                                                                                  Зелен телефон:(092)629 211;  +359 893 393 185 
   
РИОСВ – Велико Търново                                                                                                 РИОСВ – Монтана
Зелен телефон – 062/620 358, +359 885 322 969                                                           Сигнали за корупция: 096 /300 961
riosvt-vt@riosvt.org 

РИОСВ – Пазарджик                                                                                                          РИОСВ – Плевен
Зелен телефон: 034/441 875                                                                                             064/ 806 951; 064/ 800 711
                                                                                                                                             Дежурен телефон: 0886399054

РИОСВ – Пловдив                                                                                                             РИОСВ – Русе
Зелен телефон: 032/643 245                                                                                             Гореща телефонна линия: 082/809 281
Сигнали за корупция - 032/628 994

РИОСВ – Смолян                                                                                                              РИОСВ – София
Зелен телефон: 0301/ 60 100; +359 885 860 231                                                            Зелен телефон: 02/ 856 51 52

РИОСВ – Стара Загора                                                                                                     РИОСВ – Хасково
Зелен телефон: 042 692 200; +359 885 632 494                                                              Зелен телефон: 038/60 16 28
 office@stz.riew.gov.bg

РИОСВ – Шумен
Приемна: 054/856 50; 054/549 13
 В България има 4 Басейнови дирекции:

 
Басейновите дирекции у нас:
  •  стопанисват минералните води (които не са предоставени на концесия и/или на общини) 
  •  Определят естествените и разполагаемите ресурси на подземните водни тела                    
  • Учредяват санитарно-охранителни зони около съоръженията за питейно-битово водоснабдяване                                                                                                                                           

Освен това, те извършват мониторинг на:

  • качеството на питейната вода
  • функционирането на пречиствателните съоръжения
  • състоянието на хидротехнически съоръжения, вкл. язовирни стени и/или съоръженията към тяхГОРИ И СЕЧИАко се разхождате в гората и имате подозрение за незаконно сечище, добре е да проверите точното местоположение на сечището и дали става въпрос за общински, частни или държавни гори. Това може да направите тук 
След това, можете да видите дали за даденото място има позволително за сеч ( http://new.iag.bg/cgi-bin/PSech_Index.cgi ). Следващото, което ви интересува е дали отсечените дървета с диаметър над 18-20 см са маркирани с контролна горска марка в основата на пъна.
Ако след тези проверки, все още смятате, че сте попаднали на незаконно сочище, може да подадете сигнал ( добре е да имате снимки) чрез някое от тези приложения - Защити гората или  Спаси гората и/ли да се свържете с местното горско стопанство. 
Ако става дума за камион с дървесина, която виждате извън гората, запишете си номера на превозното средство, направете снимки, ако можете и проверете дали има издаден превозен билет на http://tickets.iag.bg/cgi-bin/index.cgi . Имайте предвид, че понякога, заради липса на интернет,  документацията може да се появи в системата с няколко часа закъснение. Така че проверете отново след няколко часа. 
Ако все още имате съмнения, може да подадете сигнал през горните приложения. Добре е сигналите да не бъдат анонимни. 


При по-сложни случаи, може да се посъветвате с Наръчника, създаден по проект Бъдещи природозащитници и след това да се свържете с отговорните институции, а при нужда от помощ и с природозащитни организации. 
 При подаване на сигнал по телефона, по електронен път или чрез внасяне на писмо в деловодството на институцията, в информацията, която предоставяте, трябва да фигурира както описание на нарушението, така и вашите данни – име, адрес и телефон за писмен отговор на вашия сигнал. Имате право и трябва да изискате такъв отговор, за да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде извършена проверка на място!