Участие за природа

В тази папка ще качваме документи, касаещи дейности от общ характер по проект "Участие за природа", финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Всички изготвени становища се бъдат публикувани в съответната папка по даден екологичен проблем/случай, с цел по лесно търсене, както до сега. Целта на проекта е да насърчи включването на неправителствените организации в процесите на формулиране на политики и взимане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво. Въпреки че имат над 10 г. история, практиките на гражданско и НПО участие при вземането на решения за околната среда не са задоволителни за природозащитната гражданска общност. Проектът ще осигури структуриран и целенасочен анализ и предложения за подобрение на възможностите за гражданско и НПО представителство, ще подпомогне местни инициативни групи за разрешаването на наболели екологични проблеми, ще изготви и ще се застъпи за приемането на експертни решения, законови промени и политики.
Стажант „Биолог“ в проект 'Участие за природа'
Участие за природа
639 изтегляния
Основна задача: Работа на терен и съставяне на сигнали. Участие в теренни дейности по проверки на постъпили сигнали, проучвания за съставяне на експертни оценки и становища заедно с експерти. Дейностите са заложeните в рамките на проект „Участие за природа“, който цели да насърчи включването на неправителствените организации в процесите на формулиране на политики и взимане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво.
Пълна информация за изискванията може да намерите в приложения документ.
Краен срок за кандидатстване: 20.12.2014
237.24 KB (docx) Свали
Стажант „Превод на английски език“ към проект 'Участие за природа'
Участие за природа
1083 изтегляния
Основна задача: Превод на основната информация за проекта и до 10 прессъобщения за дейности по проекта Дейностите са заложените в рамките на проект „Участие за природа“, който цели да насърчи включването на неправителствените организации в процесите на формулиране на политики и взимане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво.
Пълна информация за изискванията може да намерите в приложения документ.
Краен срок за кандидатстване: 20.12.2014
237.47 KB (docx) Свали
Стажант „Поддръжка на сайт“ в проект 'Участие за природа'
Участие за природа
857 изтегляния
Основна задача: Проверка на списък от сайтове и ел. пощи за подходящи публикации. Консултиране с администратор/редактор сайт за допустимостта на намерените публикации при нужда. Публикуване на сайта на Коалицията „За да остане природа в България“. Дейностите са заложените в рамките на проект „Участие за природа“, който цели да насърчи включването на неправителствените организации в процесите на формулиране на политики и взимане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво.
Пълна информация за изискванията може да намерите в приложения документ.
Краен срок за кандидатстване: 20.12.2014
237.6 KB (docx) Свали
Стажант „застъпнически дейности“ в проект 'Участие за природа'
Участие за природа
687 изтегляния
Основна задача: Да участва в изработването на предложения до изпълнителната и/или законодателната власти за промени в закони, изготвянето на парламентарни питания, срещи с изпълнителната власт и обсъждане с НПО от природозащитната и други сфери. Дейностите са заложените в рамките на проект „Участие за природа“, който цели да насърчи включването на неправителствените организации в процесите на формулиране на политики и взимане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво.
Пълна информация за изискванията може да намерите в приложения документ.
Краен срок за кандидатстване: 20.12.2014
237.69 KB (docx) Свали
Стажант „Журналист“ в проект 'Участие за природа'
Участие за природа
811 изтегляния
Основна задача: Съставяне на статии/публикации за дейностите на Коалиция „Зa да остане природа“ и нейните членове, подпомагане на ПР на проекта при изготвяне на информационни материали и прессъобщения. Дейностите са заложeните в рамките на проект „Участие за природа“, който цели да насърчи включването на неправителствените организации в процесите на формулиране на политики и взимане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво.
Пълна информация за изискванията може да намерите в приложения документ.
Краен срок за кандидатстване: 20.12.2014
237.39 KB (docx) Свали
Стажант „Технически помощник координатор проект“ в проект 'Участие за природа'
Участие за природа
907 изтегляния
Основна задача: Планиране и координация на дейностите заложени в проекта, подпомагане на административната работа свързана с управлението му, участие в срещи, изготвяне на доклади и отчети. Работата се извършва в тясна връзка с координатор проект. Дейностите са заложените в рамките на проект „Участие за природа“, който цели да насърчи включването на неправителствените организации в процесите на формулиране на политики и взимане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво.
Пълна информация за изискванията може да намерите в приложения документ.
Краен срок за кандидатстване: 20.12.2014
237.86 KB (docx) Свали
Формуляр за участие в конкурс за гражданска активност
Краен срок за кандидатстване: 10 май 2015. Попълнените формуляри изпращайте до uchastie@biodiversity.bg

Повече за конкурса: http://forthenature.org/actions/357

Средствата за наградите се осигуряват по проект „Участие за природа”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., както и с подкрепата на магазини за специализирана планинска екипировка „Стената”, спортно туристическа агенция Одисея ин и фондация „Помощ за благотворителността в България”.

Медийни партньори: „U-Report“, „Кафене.бг“, „Биволъ“ и Списание 360.
313.39 KB (docx) Свали
Отворено писмо от Инициативен Комитет, гр. Шипка относно молба за съдействие за рекултивиране на пострадали култури в района на гр.Шипка
ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО: проф. В. Брезин, ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
проф. И. Палигоров, СЪЮЗ НА ЛЕСОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
проф. дсн. Хр. Цаков, ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА, БАН
г-жа Д.Танева, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Инж. Тони Кръстев, ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

ОТНОСНО: Молба за съдействие относно рекултивиране на пострадали култури в района на първото противоерозионно залесяване направено от инж. Феликс Вожели до гр.Шипка

С настоящето писмо се обръщамe към Вас във връзка с изсичане на културите, създадени от Феликс Вожели в началото на 20век в района на местността Димовец, гр. Шипка. Тези култури са част от първите противоерозионни залесявания в България, благодарение на които са укрепени редица пороища.
24.63 KB (docx) Свали
Резюмета на проекти по конкурс 'Участие за природа', преминали на втори кръг
Участие за природа
4066 изтегляния
В резултат на количествената оценка и обсъждане между експертите са избрани 19 най-добри предложения, които преминават на втори кръг в конкурса "Участие за природа". Всички получени предложения бяха оценени от 6 експерта от Българска фондация Биоразнообразие и ЕС „За Земята“ по следните критерии: капацитет на кандидатстващата организация/група; постижимост и релевантност на описаните дейности и резултатите от тях; обществена значимост на проблема; адекватност на бюджета спрямо дейностите и уменията на кандидата; оригиналност на плана за действие и предлаганите действия; дали кампанията ангажира институции и въздейства върху решенията на местно, регионално или национално ниво. На тях ще се даде възможност за представяне в рамките на Зелени дни 21-24 май 2015 и за допълнително популярзиране чрез публично гласуване.
356.4 KB (docx) Свали
Резюмета на проекти по конкурс 'Участие за природа' - некласирани
Участие за природа
2830 изтегляния
Това са резюмета на проектите, кандидатствали за гражданския ни конкурс "Участие за природа", които не успяха да съберат достатъчно точки, според критериите на журито, за да се класират за следващите кръгове. Въпреки това идеите в тях и проблемите, с които се ангажират гражданските групи/организации са еднакво важни за нас, наред с тези на бъдещите победители. Затова ги публикуваме на сайта ни с надеждата, че някой ще се вдъхнови от написаното и ще пожелае да се свърже с организаторите, за да подпомогне осъществяването на кампаниите им. Ако намерите сред тези проекти, вашата кауза или сте медии, които желаете да пишете за тях, пишете ни на: contact@forthenature.org и ние ще ви свържем със създателите на проектите. Отново благодарим на всички участници. Вашето участие и факта, че толкова много сте загрижени за защитата на природата ни вдъхновява!
94.55 KB (docx) Свали
Презентация на инициативен комитет срещу изграждане на регионално депо, Самоков
Участие за природа
922 изтегляния
Презентацията съдържа основната практика и пороци при управлението на отпадъци и изграждането на сметища в България. Основният проблем, който разглежда инициативния комитет, е направеното инвестиционно предложение, което предвижда изграждането на голямо регионално депо за отпадъци на общините Ихтиман, Костенец, Долна баня и Самоков в непосредствена близост до гр. Самоков, с. Драгушиново и р. Искър на терен, който отстои на по-малко от километър от последните къщи в двете населени места и е избран в абсолютно несъответствие с действащите национални и европейски екологични норми и стандарти. Не е отчетено наличието на подпочвени води, силно замърсени от въздействието на старото сметище и тяхната връзка с язовир Искър – основният вододаен източник за столицата; объркана е посоката на ветровете; не е отчетен ефектът върху защитените животински и растителни видове, включени в Натура 2000, в чиято територия навлиза санитарната зона на бъдещото депо.
900.2 KB (pdf) Свали
Презентация на гражданска група Да спасим Карадере
Участие за природа
842 изтегляния
„Да спасим Кара дере” е гражданска инициатива от над 4500 човека, които подкрепят правни действия и застъпничество срещу застрояването на местността и опазване на природата в Кара дере. Целта е да се постигне трайно институционално решение за запазване на местността Кара дере и с подкрепата на местната общност. Кара дере е едно от последните незастроени места по Черноморието. Независимо, че е част от мрежата на Натура 2000, от 2004 година има последователни действия за застрояването му. Издадени са множество документи в нарушение на ЗУТ, ЗУЧК, ЗООС, ЗБР, ЗОЗЗ, които дават зелена светлина на инвеститорите за изграждане на ваканционни комплекси. От март 2014 година последователно се опитваме да намерим трайно решение на проблема чрез доказване на закононарушенията в ИОУП, ПУП-Бяла Север, промененото предназначение на земите и издадените разрешителни за строеж.
1.83 MB (pdf) Свали
Писмо от ИАГ за проверки на незаконното строителство
Изпълнителната агенция по горите уведомява Българска фондация Биоразнообразие - координатор на Коалицията "За да остане природа" относно предстоящи проверки на незаконното строителство по черноморието и дава възможност за подаване на обекти/райони за включване в грфика на проврките. Изх. номер ИАГ 22172/26.06.2015
34.19 KB (pdf) Свали
Отговор на Коалиция 'За да остане природа' относно проверки на незаконно строителство по черноморието
Българска фондация Биоразнообразие представя списък с райони с потенциално незаконно строителство и описани коннкретни проблеми, които да бъдат проверени в рамките на проверка, инициирана от Изпълнителната агенция по горите. Настояваме в проверките да се включат всички институции с отношение по темата. вх номер ИАГ 25432/22.07.2015. В крайна сметка за наша изненада се оказа, че ИАГ не правят проверка на незаконните строежи, а на нерегламентираното къмпингуване!
34.73 KB (docx) Свали
Информационни табели за дюните
Участие за природа
0 изтегляния
Поставени от гражданска група Да спасим Карадере, с цел да повиши информираността на къмпингуващите относно опазването на дюнните местообитания.
169.72 KB (jpg) Свали
Презентация на кампанията за спасяване на парк 'Отдих и култура' в гр. Пловдив
Участие за природа
1261 изтегляния
Презентацията описва дългогодишните усилия и съдебни битки на инициативна група в Пловдив, която се бори за прозрачност на институциите и по-зелена градска среда.

През 2012г. Община Пловдив взима решение за застрояване на крайречна гора от около 650 дка, намираща се в парк „Отдих и култура“. Засегнатата територия съгласно действащия ОУП е отредена за обществено озеленяване при допустимо застрояване от макс. 1%. С изменението на ОУП се предвижда преотреждането на парка в зона „Спорт и атракции“, за която допустимото застрояване е 80%. Голяма част от нея попада в две защитени зони по екологичната мрежа „Натура 2000” – „Река Марица” и „Марица Пловдив”, и граничи непосредствено със защитена местност „Нощувка на малък корморан”. Парк „Отдих и култура” е в лошо състояние, тъй като не е бил поддържан. Община Пловдив ползва резултата от дългогодишната си безотговорност като основен аргумент за нуждата от застрояване на територията с редица спортни и атракционни обекти, както и за изграждане на съпътстваща инфраструктура.
1.17 MB (pdf) Свали
Писмо на Асоциация Черноморие, с което искат проверка на нерегламентираните къмпингуващи
Ето го и доказателството, че ВМЕСТО проверка на незаконното строителство, каквато съгласно писмо изх. номер ИАГ 22172/26.06.2015 на ИАГ трябваше да бъде проведена, се провежда проверка на "дивакуващите". Считаме това за подмяна на обществения интерес, за нарочно отклоняване на вниманието от закононарушенията по черноморието и очакваме и предоставената от Коалиция "За да остане природа" информация за потенциално незаконни обекти и закононарушения да бъде процедирана със същата скорост и внимание от ИАГ и другите компетентни институции!

725.8 KB (pdf) Свали
Защита на горите над Шипка
След прокарването на черен път и силна буря през 2014 г., близо 90% от дърветата са счупени или изкоренени в засегнатия участък над гр. Шипка. Въпреки видимото следствие от изграждането на черен път, ДГС Казанлък настоява да изгради още един път от около 800-900 м за сваляне на дървесината от засегнатите участъци. Опасенията на местната общност са, че пътят ще наруши ландшафта, ще увреди младите фиданки и представлява съществен риск за възникване на още ерозионни процеси. Има опасност използваната технология за направа на горски „пътища“ (булдозерен пробив,) с трасе непосредствено над питейното водохващане на река Димовец, ще доведе до разрушаване на почвата, влошаване качеството на водата и промяната на водния отток. Допълнителни негативи са загубата на историческата, научната и рекреационната стойност на мястото, което да сега е служело за отдих, посещение на планината и историческата местност Бузлуджа, както и като пример за първите по рода си противоерозионни мероприятия. Прокарването на път улеснява достъпа до стари естествени гори, което би могло да доведе до допълнителни нерегламентирани сечи.

Кампанията се движи от Инициативен Комитет от гр. Шипка. Целта на групата е спиране на сечите в района, възстановяване на щетите и последващо залесяване, както и последваща работа за включване на гората към Природен парк Българка и/или други защитени територии.
2.4 MB (pdf) Свали
Изграждане на регионално депо за отпадъци до с. Ракитница - презентация
Участие за природа
1041 изтегляния
Презентацията представя проблемите при изграждането на регионално депо за битови отпадъци до с. Арнаутино и с. Ракитница, общ. Стара Загора. Група млади семейства се присъединяват към кампанията на местен иницативен комитет от с. Ракитница и се застъпват за правото на чиста земеделска земя, намаляване на производството на отпадъци и депонираните количества, както и за цялостна прозрачност в политиките на управление на отпадъци.
1.42 MB (pdf) Свали
Становище за природосъобразно ползване на гори в ДГС Казанлък
Участие за природа
834 изтегляния
Резюме. Горските култури от бял и черен бор над гр. Шипка, изпълняват защитни и рекреационни функции вече един век. След ветролом и ветровал в края на 2014г. в отдели 114-з и 114-о от ДГС Казанлък, предстои изсичане на 100% и усвояване на падналата дървесина до края на 2015г. Чрез Инициативен комитет, гражданите на гр. Шипка настояват при дърводобива да не се прокарват нови горски пътища. Алтернативните технологии не се практикуват широко в района и горските власти в лицето на ЮИДП Сливен и ДГС Казанлък настояват за прокарване на временен горски път и спешно усвояване на дървесината. Задача на настоящото становище е да даде обективна оценка по създалата се ситуация и да предложи решения удовлетворяващи и двете страни.
6.31 MB (pdf) Свали