Разни

Становище на WWF България относно проекта на Стратегия за биологичното разнообразие в Република България
17 Ноем. 2021
222
Становище на Коалицията “За да остане природа в България” по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България
26 Ноем. 2020
1592
До Министерски съвет
Република България Изх.No1476/26.11.2020

Относно: Становище на Коалицията “За да остане природа в България” по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България

Уважаеми дами и господа, Коалицията “За да остане природа в България” е изключително притеснена от избрания подход за изработване на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, изключващ от първоначалното планиране цялото общество, местните власти, бизнеса и неправителствените организации.
Становище на Коалиция 'За да остане природа в България' относно предложение за изменение на Правилника за устройството и дейността на РИОСВ
06 Апр. 2020
2165
ДО МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Адрес: edno_gishe@moew.government.bg

СТАНОВИЩЕ
от Коалиция “За да остане природа в България”
Адрес: contact@forthenature.org

Изх. № 1116/06.04.2020 г.

Относно: Проект на Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите

11 Септ. 2019
1
Към 2019 г. брокерът Людмил Лазаров (Агенция ЛЮК) вече предлага "на парче" отделни парцели от бившата общинска мера (приватизирана от брокера през 2013 г.) след като съдът отмени ЕО и ПУП за застрояване на целия имот. Парцелите се предлагат на цени от над 100-150 лв./кв.м (т.е. над 10 пъти повече от платеното на Общината през 2013 г., което според местните хора е за сметка на данъкоплатците и всички тези, които си търсят имоти в м. Високи рид и в.з. Ярема. Схемата с общинската мера засяга и живущите във вилна зона Ярема, тъй като за разпродаването й на парцели е започнало изсичане на прекрасната борова гора в имота и е осъществено включване към водопровода на вилната зона, въпреки факта, че в цялата зона има недостиг на вода, особено през летните месеци, и ВиК отказва да включва нови абонати.
09 Септ. 2019
0
По информация на Община Самоков тече разпарцелирана на бившата общинска мера, продадена в нарушение на ЗСПЗЗ от Община Самоков на брокера Людмил Лазаров (ЛЮК). Разпарцелирането е с цел продажба на мерата (текущо имот №61) на парче, след като с решения на АССГ и АССО през 2015-2016 г. са отменени Екооценка и ПУП за застрояване на целия имот.
09 Септ. 2019
1
След жалба на Александър Дунчев Административният съд София област издава определение, с което се признава за отменена заповед на кмета на Община Самоков, с която е одобрил ПУП за застрояване на имот №61 в м. Високи рид (в.з. Ярема) с възложител Людмил Лазаров, поради липса на екологична оценка.
09 Септ. 2019
0
След жалба на Александър Дунчев Административният съд София град отменя решението на РИОСВ София, с което е съгласуван ПУП за застрояване на имот №61 в м. Високи рид (в.з. Ярема) с възложител Людмил Лазаров, поради очакваното съществено въздействие на ПУП върху природната среда.
Финално становище на Коалиция 'За да остане природа в България' относно 'Проект на критерии и индикатори за устойчиво управление в горите в България' към стандарт 'PEFC BG ST 1002:2017'
01 Фев. 2019
1176
Финално становище на Коалиция "За да остане природа в България" относно "Проект на критерии и индикатори за устойчиво управление в горите в България" към стандарт "PEFC BG ST 1002:2017" Вижте текста тук: https://forthenature.org/files/modules/9000/For_the_nature_final_statement_bg-ilovepdf.pdf
06 Яну. 2016
1115
Възражение относно инвестиционно предложение на „Топлофикация Сливен” ЕАД за „Разширение на производствената дейност, включваща дейност по оползотворяване (r1-изгаряне) на неопасни отпадъци съвместно сосновното гориво(въглища) в скарна предкамера към енергиен котел ек2 с цел получаване на енергия в пи с идентификатор 67338.603.61 южна Промишлена зона на гр. Сливен”
Програма за конференция селски туризъм и климатични промени
20 Ноем. 2015
895
03 Септ. 2015
934
Към настоящия момент Министерството на околната среда и водите е издало Решение № 51-ОС/2011 г., с което е съгласувало проект за изграждане на МВЕЦ на р. Камешница над най-високия и красив водопад в българската част на Беласица - Камешнишки водопад. Той е част от голяма каскада от водопади по цялата река и е най-популярната забележителност и атрактивна дестинация за туристите в Природния парк.

За местните хора реализирането на този инвестиционен проект означава дефицит на водни ресурси, намаляване на възможностите за развиване на туризъм в красивата планина, а за природата - изчезването на животински и растителни видове, обитаващи реките, както и трайно разрушаване на речните местообитания.
18 Юни 2015
915
Заключителната конференция е организирана от Асоциацията на прокурорите в България по проект „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“ с финансовата подкрепа на Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения ЕС
06 Фев. 2014
1105
Екологично сдружение За Земята изпрати Отворено писмо до кмета на Стара Загора Живко Тодоров, за спънките които Общината им е създала при организирането на филмов фестивал, посветен на конфликтите произтичащи от въглищната индустрия в района.
04 Ноем. 2013
2
Сигналът е по повод на скандален случай на разпореждане с общинско имущество, довел до ощетяване на общинския бюджет с близо 500 000 лв. Случаят се отнася до продажбата на търг на общински поземлен имот (ПИ) №61 от 8744 кв.м., кад.район 662 в м. Високи рид, земл. на с. Ковачевци, общ. Самоков, въз основа на решение на ОбС Самоков №668/2013. В резултат на извършените до сега проверки от ОП-София и ОДЗ-София са събрани фкати, които предполагат наличието на потенциална схема за злоупотреби при управлението с общинско имущество.
26 Юли 2013
1062
Жалба на основание чл. 145 от АПК във вр. с чл. 149 (5) от АПК с искане за отмяна, респективно прогласяване за нищожни, на три ИАА издадени от Община Самоков - АЧОС № 11232/2012 г. на Община Самоков, решение на Общински съвет Самоков №668/2013 и заповед на кмета на Община Самоков от 2013 г. за продажба след проведен търг на поземлен имот (бивша общинска мера) № 61 в кадастрален район № 662 с площ от 8744 кв.м. в м.”Високи рид”, землище с.Ковачевци, община Самоков, приети в съществено нарушение на материалноправните разпоредби.
27 Фев. 2013
1245
До Народното Събрание на Република България
До Президента на Република България
До Министерски Съвет (Кабинетa в оставка, бъдещия Служебен кабинет и новоизбрания
Кабинет)
на Република България
До Омбудсмана на Република България
Копие: Всички медии

ДЕКЛАРАЦИЯ

от следните граждански организации, коалиции и инициативи:
● Коалиция “За да остане природа в България”
● Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт
● Гражданска инициатива против проучването и добива на шистов газ в България по
метода “хидравлично разбиване”
● Гражданско сдружение за защита на науката
● Национална мрежа на родителите
● България свободна от ГМО
● Студентска инициатива срещу орязването на държавното финансиране за държавните
висши училища
Към долупосочената, внесена на 24.02.2013г декларация се присъединява и съответно добавя
своите искания в края и:
● Коалиция за климата – България