Карадере - становища и сигнали

Категорията съдържа различни становища, решения, резултати от проверки и сигнали до отговорните институции.
Писмо на МОСВ относно ПУП зона 'Бяла север' в Карадере
Министерството на околна среда констатира, че не е информирано с цел произнасяне относно необходимостта от провеждане на приложими процедури по екологичното законодателство при приемането на Подробния устройствен план на зона "Бяла север". В обхвата на ПУП са издадени 70 бр разрешния за строеж като всички те са изгубили право на действие към 10.10.2014 г. За издаване на нови разрешения за строеж или одобряване на нови ПУП възложителите трябва да информират компетентните органи по околна среда за преценка необходимостта от екологични оценки.
494.67 KB (pdf) Свали
Резултати от проверка на ДНСК относно издадени разрешения за строеж в зона 'Бяла север'
Издадените 70 бр, разрешения за строеж и одобрените инвестиционни проекти към тях за загубили право на действие към 24.09.2014. Има 18 новопостъпили разрешения за строеж през юни 2014, които са влезли в сила, но не са стартирали на терен.
4.3 MB (pdf) Свали
Отговор на РИОСВ Бургас до Окръжна прокуратура относно наличнието на екологична оценка на ПУП Бяла север
ПУП Бяла север предвижда създаване на зона за отдих на Карадере и по този начин създава възможности за застрояването на местността. РИОСВ обаче констатира, че приемането на ПУП е станало без в РИОСВ да е внесено искане за преценяване на неонходимостта и обхвата на екологична оценка, която е задължителна съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Писмото на РИОСВ е от 11.09.2007 г.
420.52 KB (pdf) Свали
Отговор на парламентарен въпрос относно ПУП Бяла север в Карадере
Информация относно ПУП и издадени разрешения за строеж в местността в отговор на парламентарно питане до Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
201.86 KB (pdf) Свали
Писмо на община Бяла до Българската агенция за инвестиции
Община Бяла подкрепя изграждането на инвестиционното предложение Бляк сий гардънс еко ризорт.
115.52 KB (PDF) Свали