Момчил голф

Според представената от инвеститора информация за проекта „Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище”се предвижда: 30% от територията да бъде застроена със сгради с височина 10 м (2-етажни и 3-етажни сгради, хотел), заемащи обща площ от 40 ха, административни сгради, стопански постройки; хеликоптерна площадка, улична ифраструктура; винарна, заемаща площ от 4,3 ха; голф игрище, заемащо 82 ха, включително сради, алейна мрежа и водни площи; предвижда се и озеленяване с дървесна растителност. От описанието става ясно, че 58% от естествените местообитания понто-сарматски степи на територията на ЗЗ „Балчик” ще бъдат коренно и необратимо променени и на практика унищожени.
Разпределение на видовете гнездящи птици, обект на опазване в ЗЗ „Балчик”, установени по време на полевото проучване 2012
01 Май 2016
0
Инвестиционно предложение Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище” в ЗЗ „Балчик” BG002061 – януари 2015 г.
01 Май 2016
0
01 Май 2016
27
Описват се характеристиките на инвестиционното предложение. Посочва се, че инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но попада в защитена зона от мрежата НАТУРА 2000
01 Май 2016
29
Инвеститорите се обръщат към БДЗП с искане организацията да даде своите препоръки за обхвата на заданието на ОВОС, както и препоръчителни мерски за намаляване на предполагаемите отрицателни въздействия.
01 Май 2016
29
В становището се посочва: 1. по отношение на местоположението инвестиционното предлпожение е разположено в централната част на орнитологично важно място и ЗЗ Балчик, и дългосрочното и необратимо унищожаване на тяхните местообитания в ЗЗ Балчик ще доведе до силно влошаване на природозащитния им статус. 2. относно Общия устройствен план - планираното инвестиционно предложение не е в съответствие с приетия наскоро ОУП на Балчик
01 Май 2016
37
В становището се посочва, че коалицията категорично възразява срещу осъществяване на горе посоченото инвестиционно предложение в границите на защитена зона „Балчик”, поради следните причини:1. ЗЗ „Балчик” е обявена с цел опазване на местообитанията на голям брой видове мигриращи и гнездящи птици, за постигане на тяхното благоприятно състояние, 2.2. Реализирането на инвестиционното предложение ще унищожи изцяло,постоянно и необратимо 1472,77 дка степни местообитания (пасища), което на практика представлява 41% от сухите тревни местообитания на територията на защитената зона.
СТАНОВИЩЕ на Коалицията „За да остане природа в България” относно Инвестиционно предложение за изграждане на „Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище” на площ 1472,77 дка в землището на град Балчик
2437
Коалицията „За да остане природа в България”, включваща: Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България, както и още над 50 организации, групи и инициативи, подкрепящи коалицията.