Велинград без рудодобив

Съобщение за провеждане на консултации по Екологичната оценка на проект за изменение на ТУП/ОУП на СТЦ „Перелик”.
22 Май 2016
0
З А Д А Н И Е ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ”ДОБИВ И ПРЕРАБОТВАНЕ НА ВОЛФРАМСЪДЪРЖАЩИ РУДИ ОТ НАХОДИЩЕ ”ГРЪНЧАРИЦА - ЦЕНТЪР
22 Май 2016
0
10 Май 2016
1
Възразява се срещу липсата на оценка за съвместимост по реда на Закона за биологичното разнообразие. Настояват процедурата да бъде върната на възложителя за допълване не дОВОС и изготвяне на дОС за оценка за съвместимност със защитените зони Западни Родопи и Родопи Западни.
10 Май 2016
0
Авторите на Доклад за ОВОС, на основата на извършените анализи и оценки и в съответствие със законодателството по околната среда, предлагат на Експеретен съвет на РИОСВ - Пазарджик да одобри осъществяването на инвестиционното предложение за на “Ресурс 1“ АД - г. Пловдив за“ Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище ”Грънчарица център”, при изпълнение на препоръчаните в Доклада за ОВОС мерки за отстраняване и/или ограничаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и постигане на съответствие с нормативната уредба на страната.
10 Май 2016
1
Причината е, че инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.
10 Май 2016
1
Административното производство се прекратява поради недопустимост заради необходимост от актуализация на цялостния проект за реализация на концесията, заявена от концесионера,
10 Май 2016
0
Удостоверението дава право на титуляра, в границите на обявеното търговско откритие, да бъде определен пряко за концесионер за добив на метални полезни изкопаеми.
Карта на района с местоположение на площадка ”Грънчарица център”
10 Май 2016
0
10 Май 2016
0
Rаботният проект е изработен с цел детайлното допроучване на волфрамово находище Грънчарица Център и повишаване на оконтурените вероятни запаси и детайлно установени ресурси от волфрамова руда.
10 Май 2016
0
76 от постъпилите становища са ПРОТИВ инвестиционното предложение за "Добив и преработване на волфрамостдържащи руди от находище "Грънчарица център", а останалите 10 становища са ЗА.
10 Май 2016
0
БТК изразяват подкрепа за инициативата на местната общност в района на Велинград за спиране отварянето на мина за добив в района на града