Калиакра - оценка за въздействието върху околна среда

Решение на РИОСВ Варна за одобряване на ветроенергиен парк 'Калиакра' с инвеститор Инос 1 от юни 2005 г.
Доладът на РИОСВ Варна заключва, че реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация няма да доведат до трайни по време отрицателни въздействия на околната среда.
2.18 MB (pdf) Свали
Решение на РИОСВ Варна за предварително изпълнение на решение за одобряване на ветроенергиен парк 'Калиакра' с инвеститор Инос 1
Решението на РИОСВ Варна от август 2005 г. потвържава заключението на експертите, изготвили доклад по ОВОС и потвърждават извода, че при реализация на инвестиционното предложение няма да бъдат причинено негативни въздейстия върху околната среда. Изтъква се, че предложението е от национално значение и с него се цели решаване на сериозни проблеми, относно ограничаване на парниковия ефект и изменението в климата.
238.37 KB (jpg) Свали
Решение на РИОСВ Варна от юни 2005 г. за одобряване на ветроенергиен парк западно от село Българево
Решението от юни 2005 по ОВОС, с което РИОСВ Варна одобрява инвестиционното решение с извода, че то няма да окаже негативно въздействие в/у околната среда при изпълнение на предложените мерки в доклада.

2.21 MB (pdf) Свали
Решение на РИОСВ Варна от март 2007 г. за одобряване на ветроенергиен парк 'Свети Никола'
Решението за одобрение на инвестиционното предложение се мотивира с това, че в доклада за ОВОС е извършена прогноза и оценка на всички предполагаеми значителни въздействия. Заключението на експертите е, че при стриктно прилагане на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните отрицателни въздействие инв. предложение няма да окаже негативно въздействие в/у околната среда.
2.23 MB (pdf) Свали
Решение на РИОСВ Варна за одобряване на ветроенергиен парк на инвеститор Вектор Делта без ОВОС
В доклада се посочва, че при стриктно изпълнение на Плана с мерките за предотвратяване на отрицателните въздействия, реализацията на инвестиционното намерения няма да окаже нагативно въздействие върху околната среда.
1.52 MB (PDF) Свали
Решение на МОСВ от декември 2005 г. по повод жалба от БДЗП, с което се отменя решение N 145 - ПР/2005 г
С решението на МОСВ се отменя решение N 145 - ПР/2005 г на директора на РИОСВ - Варна за преценка за необходимостта от извършване на ОВОС за инв. преложение за изграждане на ветроенергийна станция Винлайт - Българево като незаконосъобразна. Указва се на директора на РИОСВ Варна да изиска допълнителна инфромация от инвеститора и да проведе процедурата по преценяване на необходимоста от ОВОС отначало.
1.22 MB (PDF) Свали
Решение на РИОСВ Варна от януари 2005 г. за одобряване на ветроенергиен парк на инвеститор ЕТ 'Дегрец Цв. Илиева' без ОВОС
Мотивът е, че с реализацията на инв. предложение не се очакват значителни изменения в околната среда и не засега защитени територии и орнитологично важни места от проекто-мрежата Натура 2000.
510.69 KB (PDF) Свали
Решение на РИОСВ Варна от юли 2005 г. за одобряване на ветроенергиен парк на инвеститор Дисиб без ОВОС
Мотивът е, че с реализацията на инв. предложение не се очакват значителни изменения в околната среда и не засегаt защитени със закон територии и местообитания.
786.89 KB (PDF) Свали
Решение на РИОСВ Варна от март 2005 г. за одобряване на ветроенергиен парк на ЕТ 'Певи - Петър Добрев' без ОВОС
Мотивът е, че с реализацията на инв. предложение не се очакват значителни изменения в околната среда и няма постъпили устни или писмени възражение срещу реализацията на проекта.
722.94 KB (PDF) Свали
Решение на РИОСВ Варна от юни 2005 г. за одобряване на ветроенергиен парк на инвеститор Лонгман без ОВОС
Мотивът е, че с реализацията на инв. предложение не се очакват значителни изменения в околната среда и няма постъпили устни или писмени възражение срещу реализацията на проекта.
748.39 KB (PDF) Свали
Решение на РИОСВ Варна от октомври 2005 г. за одобряване на ветроенергиен парк на инвеститор Енерик без ОВОС
Мотивът е, че с реализацията на инв. предложение не се очакват значителни изменения в околната среда и в близост до площадката няма разположени елементи на Националната екологична мрежа. Най-близко разположените защитени територии - резерват "Калиакра" отстоят на 12 км, а защитена местност Яйлата на 15 км.
742.41 KB (PDF) Свали
Решение на РИОСВ Варна от септември 2005 г. за одобряване на ветроенергиен парк на инвеститор Грийнланд без ОВОС
Мотивът е, че с реализацията на инв. предложение не се очакват значителни изменения в околната среда и няма постъпили устни или писмени възражение срещу реализацията на проекта.
675.24 KB (PDF) Свали
Решение на РИОСВ Варна от януари 2012г. за съгласуване създаването на овощки на инвеститор Екологични лозя без ОС
Изтъква се, че няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона "Калиакра".
421.24 KB (pdf) Свали
Решение на РИОСВ Варна за съгласуване създаването на овощи градини на инвеститор Крайморски градини без ОС
Мотивът е, че територията на ИП не попада в защитена територия. Най-близо разположени са защитена местност "Степите и резерват "Калиакра" - на около 1,5 км. Имотите не засягат скалистите морски брегове и свързаните с тях крайбрежни гнездови месообитания на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ Калиакта, няма вероятност ИП да доведе до значително кумулативно въздействие.
420.06 KB (pdf) Свали
Решение на РИОСВ Варна за съгласуване създаването на овощи градини на инвеститор Лозови масиви без Оценка за съвместимост
Мотивът е, че територията на ИП не попада в защитена територия. Най-близо разположени са защитена местност "Степите и резерват "Калиакра" - на около 2 км. Имотите не засягат скалистите морски брегове и свързаните с тях крайбрежни гнездови месообитания на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ Калиакра, няма вероятност ИП да доведе до значително кумулативно въздействие.
424.49 KB (pdf) Свали
Решение на РИОСВ Варна за прекратяване на процедура по екологична оценка на проект за жилищни нужди на инвеститор Интерсел от септември 2011 г.
Прекратяването на процедурата прекратяване на процедура по екологична оценка на проект за жилищни нужди на инвеститор Интерсел от септември 2011 г. Решението е мотивирано с настъпила промяна на инвестиционните намерения - от овощни градини стават жилищни сгради.
1.75 MB (pdf) Свали
Решение на РИОСВ Варна за съгласуване създаването на овощи градини на инвеститор Интерсел без ОС от януари 2012 г.
Мотивът е, че територията на ИП не попада в защитена територия. Най-близо разположени са защитена местност "Степите и резерват "Калиакра" - на около 1,5 км. Имотите не засягат скалистите морски брегове и свързаните с тях крайбрежни гнездови месообитания на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ Калиакта, няма вероятност ИП да доведе до значително кумулативно въздействие.
380.89 KB (pdf) Свали
Решение на РИОСВ Варна за прекратяване на процедура по ЕО на проект за изграждане на фотоволтаична централа от ноември 2011 г.
Прекратяването на процедурата е мотивирана с настъпила промяна на инвестиционните намерения.
3.34 MB (pdf) Свали
Решение на РИОСВ Варна за съгласуване създаването на овощи градини на инвеститор Лозя Калиакра без Оценка за съвместимост
Мотивът е, че територията на ИП не попада в защитена територия. Най-близо разположени са защитена местност "Степите и резерват "Калиакра" - на около 1,5 км. Имотите не засягат скалистите морски брегове и свързаните с тях крайбрежни гнездови месообитания на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ Калиакта, няма вероятност ИП да доведе до значително кумулативно въздействие.
429.23 KB (pdf) Свали
Решение на РИОСВ Варна от януари 2012 г. за съгласуване създаването на овощи градини на инвеститор Лозови насаждения без ОС
Мотивът е, че територията на ИП не попада в защитена територия. Най-близо разположени са защитена местност "Степите и резерват "Калиакра" - на около 1,5 км. Имотите не засягат скалистите морски брегове и свързаните с тях крайбрежни гнездови месообитания на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ Калиакта, няма вероятност ИП да доведе до значително кумулативно въздействие.