Дюнигейт

14 Май 2016
30
Становище по екологична оценка /ЕО/ № СО-04-05 /04.09.2009г. на директора на РИОСВ-София е съгласуван Специализиран подробен устройствен план (СПУП) на туристическа и ски зона „Алеко“, с възложител „Витоша ски” АД. Становището е обжалвано пред МОСВ от ДПП Витоша, ИАГ, WWF, Сдружението на Витошките ски и сноуборд училища.
05 Май 2016
34
Заявлението е от управителя на Сле груп за промяната на предназначението на поземлен имот, който се намира в м. Какала, който е държавна частна собственост.
05 Май 2016
29
Посочва се още, че след влизане на сила на заповедта, възложителят трябва да предприеме необходимите действие за изключване от горския дона на съответните земи.
04 Май 2016
31
Според становището инвестиционното намерение не подлежи на процедури по ЗООС (преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието на околната среда, задължителна екологична оценка и/или ОВОС).
04 Май 2016
28
В решението от август 2007 г. се изтъква, че реализирането на плана няма да попречи на реализиране на целите на опазване на защитените зони за запазване на най-важните местообитания и коридори за мигриращи видове в района.
04 Май 2016
30
Решението от август 2007 г. предвижда 30 жилищни сгради с капацитет до 400 души, попада в потенциална Защитена зона Ахелой-Равда-Несебър и Емине.
04 Май 2016
32
В доклада се посочва още, че при изключването и продажбата на поземления имот в землището на гр. Несебър, местност Кокала се извършени при спазване на действащата към съответния момент нормативна уредба.