Калиакра - становища

Становище на БДЗП от май 2005 г. относно заплахи за птиците от изграждане на ветрогенератори по миграционния път Виа Понтика
В становището се казва, че БДЗП е категорично против изграждането на Ветроенергийни централи по протежение на миграционния път на птиците Via Pontica заради високата смъртност на птици.
1.44 MB (pdf) Свали
Становище на СДП 'Балкани' от 28.5.2005 г. по проектите за изграждане ветрогенератори в землищата на Каварна и Българево
Препоръчва се изместването на ветроеннергийния парк на друг терен, където въздействието върху гнездовата и мигриращата орнитофауна ще е минимално.

Условия за полване: цитиране на автор - СДП Балкани
338.12 KB (jpg) Свали
Становище на БХД от 25.5.2005 г. за потенциалните въздействия върху херпетофауната при изграджането на ветропарк при Каварна и Българево
Българско херпетологично дружеството категорично се противопоставя на реализирането на инвестиционното предложение заради вискоката консервационна стойоност на района на землищата на Каварна и Българево.

Условия за ползване: Цитиране на автор - Вълго Бисерков, Българско херпетологично дружество
380.86 KB (jpg) Свали
Становище на Катедра 'Зоология и антропология' за потенциалните заплахи за птиците от ветрогенератори по миграционния път Виа Понтика
В становищетоот 5.6.2005 г. се описва изключително важното на значението на Черноморския прелетен коридор Via ponitca за мигриращите птици.

Условия за ползване: Цитирне на автор - Венцислав Делов, БФ на СУ "Св. Климент Охридски"
436.25 KB (PDF) Свали
Становище на Институт по ботаника относно промените в местообитанията при изграждане на ветрогенератори в района на Каварна
Според становището на Институт по ботаника към БАН от 7.6.2005 г. изграждането на ветроенергийния парк ще се отрази ортицателно върху растителната покривка в района. Казва се още, че се се наруши функционалната и пространствена структура на растителните съобщества,което ще доведе до нарушаване на естественото равновесия в екосистемите.

Условия за полване: цитиране на автор - ст.н.с. І ст., д.б.н. Димитър Пеев - Институт по ботаника към БАН
618.44 KB (PDF) Свали
Становище на НПМ относно заплахите за птиците при изграждане на ветрогенератори в района на Балчик и Каварна
В становище на Национален природонаучен музей към БАН от 28.5.2005 г. се казва, че без всякакво съмнение всякакво и особено високо строителство ще се отрази изключително негативно върху оцеляемостта на прелитащите птици.

Условия за полване: цитиране на автор - ст.н.с. І ст., д.б.н. Златозар Боев - НПНМ към БАН
673.29 KB (PDF) Свали
Становище на ЦЛОЕ относно заплахите за птиците при изграждане на ветрогенератори по миграционния път Виа Понтика
В становище на ЦЛОЕ към БАН от 23.6.2005 г. се посочва, че изгражането на ветрогенератори следва да се извършва само след обективна и надеждна оценка на риска от сблъсъци с птици.

Условия за полване: цитиране на автор - ст.н.с. Таню Мичев, ЦЛОЕ към БАН
877.69 KB (PDF) Свали
Писмо до МОСВ с искане за осигуряване на превантивна защита на ЗЗ 'Калиакра' в процедура на обявяване съгласно чл.19 от ЗБР
Писмо от 8.5.2007 г. до министъра на околната среда и водите за осигуряване на превантивна защита на ЗЗ "Калиакра" в процедура на обявяване съгласно чл.19 от ЗБР. БДЗП изтъква, че в националното законодателство липсват правни механизми, които да предотвратят щети в предложените защитени зони преди официалното им обяваване.

Условия за ползване: цитиране на автор - БДЗП
749.96 KB (PDF) Свали
Писмо от секретариата на Конвенцията за опазване на мигриращите видове животни относно заплахите за птиците от изграждането на ветрогенератори на миграционния път Виа Понтика
В писмото се призовава Конвенцията да обмисли създаването на препоръка до българските власти, което е в компетенциите и задълженията на секретариата на Конференцията.

Условия за ползване: цитиране на автор - Arnulf Muller-Helmbrecht
731.34 KB (PDF) Свали
Становище на БДЗП от 30.5.2005 г. относно лошото качество на ДОВОС за ветроенергиен парк 'Калиакра'
В становището относно ДОВОС за ветроенергиен парк "Калиакра" с инвеститор Инос 1 се казва, че доклада е непълен и необективен в частта му за въздействието на инвестиционното предложение върху орнитофауната. Натоява се експертния и екологичен съвет при РИОСВ Варна да не одобрява осъществява инвестиционното предложение за изграждане на ветроенергиен парк. Изразява се и несъгласие за изграждане на ветропарка.

Условия за ползване: цитиране на автор - БДЗП
1.48 MB (PDF) Свали
Сигнал от БДЗП за нарушения по ОВОС при одобряване на ветропарк 'Калиакра'
Сигнализира се за неконтролирано от инвеститора Инос 1 унищожаване и увреждане на защитени местообитания и видове, настоява се за санкции и проверки по случая.
1.08 MB (PDF) Свали
Становище на БДЗП от 29.5.2005 г. относно лошото качество на ДОВОС за ветроенергиен парк западно от с.Българево
В становището се настоява експертния екологичен съвет при РИОСВ - Варна да не одобрява осъществяването на инвестиционното предложение ор Универсум Енерджи ООД за изграждането на ветренергиен парк в землището на гр. Каварна и с. Българево.
1.13 MB (PDF) Свали
Становище на БДЗП от 19.12.2006 г. относно лошото качество на ДОВОС за ветроенергиен парк 'Свети Никола'
БДЗП изразява категоричното си несъгласие с предлагания проект ветроенергиен парк "Свети Никола" (по-късно АЕС Геоенерджи) за построяване на 32 броя вятърни турбини, защото площадката попада в територия определена за обявяване на специално защитена зона за птиците по ЗБР.
1.11 MB (PDF) Свали
Особено мнение на БДЗП към РИОСВ Варна срещу одобряване на ветропарк 'Свети Никола'
Особено мнение на БДЗП, като член на ЕЕС към РИОСВ Варна. В него БДЗП изтъква, че одобряването на инвестиционното предложение за ветропарк "Свети Никола" с инвеститор Геопауър (по-късно АЕС Геоенерджи) ще постави ЕЕС в позиция да наруши международното право, което има предимство при противоречие с националното законодатеслтвото.

Условия за ползване: цитиране на автор - БДЗП
1.08 MB (PDF) Свали
Протокол на РИОСВ Варна за установяване на причините за смъртта на загиналия от ветрогенератор белоглав лешояд
От протоколола от октомври 2010 г.става ясно, че птицата не намерена на 92 м. от един от ветрогенераторите в парка на триторията на ветроенергиен парк "Свети Никола".
542.49 KB (pdf) Свали
Превод на препоръка 130(2007) на Постоянния комитет на Бернската конвенция относно случая 'Калиакра'
Бернската конвенция прпоръчва на българското правителство напълно да преразгледа разработването на одобрени проекти за ветроенергийни паркове в района на Балчик и Калиакра; да се изследва възможността за преместване на ветроенергийните проекти, които вече са в процес на изграждане.

Условия за ползване: цитиране на автор - БДЗП
91.45 KB (pdf) Свали
Прессъобщение на ЕК от май 2012 с последно предупреждение към България по случая 'Калиакра'
Предупреждението е за неспазване на европейското природозащитно законодателство. В съобщението до медиите се казва, че ако казуса стигне до Съда, Комисията може да поиска изпълнение на временни мерки, включително и изместване на съответните инвестиционни проекти на други територии.
77.66 KB (pdf) Свали