Жените в природозащитната организация "Зелени Балкани"

Зелени Балкани
21 Март 2023
301
Видеото е създадено по проект "Природата няма глас, тя има нас", който се осъществява от Българска фондация Биоразнообразие и СНЦ Зелени Балкани по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. www.activecitizensfund.bg Цялата отговорност за съдържанието на видеото се носи от Зелени Балкани и при никакви обстоятелства не може да се приема, че това видео отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.