Нито вълкът сит, нито агнето цяло

16 Окт. 2023
827
Природозащитни цели на Натура 2000 зоните

Вместо да се възложи на учените, важна дейност за  разработване на природозащитни цели и мерки в Натура 2000, е пусната на обществена поръчка, с риск от обжалване, закъснение и загуба на средства

 

Преди дни Министерство на околната среда и водите обяви обществена поръчка за Определяне на специфични цели и мерки на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000. Това стана въпреки ясната нужда тези дейности да се извършват от учените, тъй като Натура 2000 се управлява единствено на базата на научна информация.

Проектът е инвестиция от Плана за възстановяване и устойчивост, разработен съгласно Регламента за механизма за възстановяване и устойчивост, който поставя краен срок за всички инвестиции – август 2026 г. Дейността е отдавна закъсняла, като липсата на цели и мерки в защитените зони от Натура 2000 е причина срещу страната ни да има започнала наказателна процедура от страна на ЕК за неспазване на директивата за природните местообитания, която вече е в съдебна фаза.

Решението за осъществяване на проекта през обществена поръчка е рисково, тъй като след обявяване на спечелилия, процедурата подлежи на обжалване. Ако това се случи – извършването на дейностите ще може да се случи едва след края на съдебното дело, което изпраща самата работа напред във времето и е напълно възможно то да не е достатъчно за изпълнение на дейностите до август 2026 г. Резултатът в случая би  бил от една страна загуба на средствата от плана за възстановяване, а от друга - липса на разработени цели и мерки за зоните.

Подобно развитие се случи с процедурата за обществена поръчка за целите на мониторинга за докладването на природозащитното състояние на видове и местообитания по чл. 17 на директивата за местообитанията. Обжалванията се проточиха с години и не позволиха да се извършат проучвания на терен, след което страната направи оценка на това състояние по литературни данни и от минимални полеви проучвания по други проекти.

Спорът за изключенията по ЗОП не е от вчера. Припомняме прес-съобщение на служебния министър по околна среда, от март 2023 г. в което се твърди, че Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) са правили проверка на договорите за директно договаряне с БАН за мониторинг на биоразнообразието, сключени през 2022 г. Впоследствие, в отговор, получен по Закона за достъп до обществена информация през май 2023 г., АДФИ информираха, че такава проверка не са извършвали.

Законът за обществените поръчки позволява изключения за услуги за научноизследователска дейност да не се подлагат на процедури за обществени поръчки. Допълнителните разпоредби в закона обясняват какво се има предвид под този термин и това включва именно „приложни научни изследвания“.

Решение има

В постановлението на МС за определяне на изпълнителите на проектите по ПВУ  проектът е записан с бенефициент  "МОСВ и партньори". 

 

Така БАН можеше да е партньор в изпълнението на проекта, целите и мерките да се изработват от учени, и резултатът да е верифициран от научните институти на БАН, а проектът да започне изпълнение още преди пет месеца. Това е алтернатива извън ЗОП, която да гарантира научните данни.

Изработването на целите и мерките за зоните трябва да се осъществява единствено на базата на научна информация. Научната информация се добива от научни организации - няма нито една частна търговска фирма, която да е регистрирана в регистъра на Националният център за информация и документация (НАЦИД) за научните организации.