Международна обменна среща Натура 2000

В срещата взеха участие представители на Коалицията "За да остане природа", полски и румънски неправителствени организации, CEEWEB, както и представители на МОСВ, НСЗП, ИАОЗ и басейнови дирекции от страната. Представени бяха изключително актуални към сегашния етап на прилагане на европейските директиви, обуславящи Натура 2000, конкретни методи за управление на ресурсите в Натура 2000, различни подходи за изготвяне на заповеди за защитени зони, управленски структури и възможности за участие в планирането и мониторинга на директивите на европейско ниво.