Лобиране

Становища по законопроекти, преговори с политици, обществени обсъждания, информационни кампании, подписки, петиции и т.н. С други думи, граждански контрол и влияние на гаржданското общество върху управлението. И въобще, политика...
22 Окт. 2015
8
С доклад от 20 Октомври 2015 г. Комитетът по прилагане на Орхуската конвенция към ООН дава на България нов срок до края на годината, в който държавата трябва да предприеме законодателни мерки за осигуряване на достъпа до правосъдие при одобряването на устройствени планове и издаването на разрешения за строеж по Закона за устройство на територията (ЗУТ). В писмото се изразява сериозно безпокойство, че такива мерки държавата трябваше да предприеме веднага след като Комитетът през 2013 и 2014 г. на два пъти установи, че българското законодателство нарушава разпоредбите на Орхуската конвенция по отношение на достъпа до правосъдие при устройството на територията.
31 Юли 2015
964
Ето го и доказателството, че ВМЕСТО проверка на незаконното строителство, каквато съгласно писмо изх. номер ИАГ 22172/26.06.2015 на ИАГ трябваше да бъде проведена, се провежда проверка на "дивакуващите". Считаме това за подмяна на обществения интерес, за нарочно отклоняване на вниманието от закононарушенията по черноморието и очакваме и предоставената от Коалиция "За да остане природа" информация за потенциално незаконни обекти и закононарушения да бъде процедирана със същата скорост и внимание от ИАГ и другите компетентни институции!

28 Юли 2015
855
Българска фондация Биоразнообразие представя списък с райони с потенциално незаконно строителство и описани коннкретни проблеми, които да бъдат проверени в рамките на проверка, инициирана от Изпълнителната агенция по горите. Настояваме в проверките да се включат всички институции с отношение по темата. вх номер ИАГ 25432/22.07.2015. В крайна сметка за наша изненада се оказа, че ИАГ не правят проверка на незаконните строежи, а на нерегламентираното къмпингуване!
28 Юли 2015
1329
Изпълнителната агенция по горите уведомява Българска фондация Биоразнообразие - координатор на Коалицията "За да остане природа" относно предстоящи проверки на незаконното строителство по черноморието и дава възможност за подаване на обекти/райони за включване в грфика на проврките. Изх. номер ИАГ 22172/26.06.2015
20 Май 2015
852
Коалицията "За да остане природа в България" подкрепя предложените мерки в ЗИД на ЗГ, доколкото те целят:

- опазването на гори върху земеделски територии;
- подобряване контрола върху превоза и складирането на добитата дървесина чрез използването на електронни устройства;
- повишаване на изискванията за придобиване на правоспособност от лицензираните лесовъди и търговците, извършващи дейности в горските територии.

В същото време считаме, че без ключови промени във философията на Закона за горите предложените мерки няма да доведат до съществено подобрение в управлението и опазването на българските гори. Предпоставка за това са високите корупционни нива в горския сектор, неефективното правораздаване, липсата на достатъчна финансова обезпеченост и независимост на горските контролни органи и размитата отговорност на участниците в дърводобивния процес.

Като алтернатива на сложните административните процедури, които затрудняват и без това неефективното правораздаване в страната, се предлагат набор от 16 прости и пряко приложими мерки, които да ограничат ефективно незаконните практики в горите.
11 Май 2015
764
През последните години сред обществото многократно се повдигна въпроса защо държавата и общините продават най-красивите кътчета на България (дюните на Несебър, заменките по Черноморието и планинските курорти и др.), при това на цени значително по-ниски от пазарните, което годишно води до милиони левове загуби за бюджета. Частично отговор на този въпрос даде Европейската Комисия с Решение от 05.09.2014 г., с което установи съществуването на схема за незаконна държавна помощ при замените на гори в България . Като основна причина за злоупотребите Комисията сочи некоректното нормативно определяне на пазарните цени на заменените гори. Поради това, решението на ЕК задължава България да изготви независими пазарни оценки, въз основа на които да се установи размера на държавната помощ при замените на гори.

Анализ на независими пазарни оценки, които държавата и общините използват при разпореждането с публични имоти, показва обаче, че настоящето законодателство предоставя възможност на независимите експерти да манипулират пазарните оценки, по начин който води до разпореждането с публични имоти на значително по-ниски цени от пазарните. Тази негативна практика се насърчава от държавните и общински институции, които крият от обществото докладите на независимите пазарни оценители и по този начин създават условия за корупционни практики при разпореждането с публични имоти. Всичко това поставя под въпрос и обективността и качеството на пазарните оценки на заменените гори, които държавата ще възложи с цел изчислението и връщането на незаконната държавна помощ от замените на гори.
27 Апр. 2015
1548
ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО: проф. В. Брезин, ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
проф. И. Палигоров, СЪЮЗ НА ЛЕСОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
проф. дсн. Хр. Цаков, ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА, БАН
г-жа Д.Танева, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Инж. Тони Кръстев, ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

ОТНОСНО: Молба за съдействие относно рекултивиране на пострадали култури в района на първото противоерозионно залесяване направено от инж. Феликс Вожели до гр.Шипка

С настоящето писмо се обръщамe към Вас във връзка с изсичане на културите, създадени от Феликс Вожели в началото на 20век в района на местността Димовец, гр. Шипка. Тези култури са част от първите противоерозионни залесявания в България, благодарение на които са укрепени редица пороища.
31 Март 2015
702
Краен срок за кандидатстване: 10 май 2015. Попълнените формуляри изпращайте до uchastie@biodiversity.bg

Повече за конкурса: http://forthenature.org/actions/357

Средствата за наградите се осигуряват по проект „Участие за природа”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., както и с подкрепата на магазини за специализирана планинска екипировка „Стената”, спортно туристическа агенция Одисея ин и фондация „Помощ за благотворителността в България”.

Медийни партньори: „U-Report“, „Кафене.бг“, „Биволъ“ и Списание 360.
Становище на МОСВ по решението на комитета за прилагане на Орхуската конвенция от юли 2014
26 Яну. 2015
0
пазарна оценка на имот №662.25 и №662.38 в м. Високи рид
24 Окт. 2014
0
пазарна оценка на имот №662.7 в м. Високи рид
24 Окт. 2014
0
пазарна оценка на имот във в.з. Ярема
24 Окт. 2014
0
пазарна оценка на имот в гр. Чепеларе
24 Окт. 2014
0
пазарна оценка за право на строеж върху имот в к.к. Боровец
24 Окт. 2014
0
пазарна оценка на имоти в кв. 601 на гр. Самоков
24 Окт. 2014
0
досие на случая Дюни-гейт в Несебър
24 Окт. 2014
0