Лобиране

Становища по законопроекти, преговори с политици, обществени обсъждания, информационни кампании, подписки, петиции и т.н. С други думи, граждански контрол и влияние на гаржданското общество върху управлението. И въобще, политика...
Анализ на 100 дългосрочни договора за дърводобив 2022 г.
14 Апр. 2022
0
Анализ на 800 тръжни процедури за дървесина в Родопите 2022 г.
14 Апр. 2022
0
17 Фев. 2022
266
Коалиция "За да остане природа в България", Инициативата "Зелени Закони" и Коалиция "За зелен рестарт" изпратиха до заместник председателя по еврофондовете и министър на финансите г-н Асен Василев и заместник министър-председателя по климатични политики и министър на околната среда и водите г-н Борислав Сандов предложение за структура и функции на Комитет за наблюдение на националния план за възстановяване и устойчивост.
20 Яну. 2022
340
Коалиция "За да остане природа в България", коалиция "За Зелен рестарт" и инициативата "Зелени Закони" изпратиха писмо до Министерски съвет с предложение да се създаде специален комитет за наблюдение на изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).
25 Ноем. 2021
312
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” се обръща към партиите и коалициите, участващи в преговорите за създаване на правителство, със списък от най-належащите проблеми, свързани с опазването на околната среда в България, които да бъдат адресирани. Те са резултат от изцяло погрешната политика на предходните правителства, било то заради подкрепа на лобистки интереси или заради целенасочено отслабен капацитет на Министерство на околната среда и водите.

Експертите на Коалицията предлагат спешни решения за следващите шест месеца, които да доведат до затваряне на наказателните процедури срещу България. Както и стратегически действия, които да подобрят в дългосрочен план опазване на природата в България.
21 Май 2021
1326
“Коалиция За да остане природа в България” предлага мерки за опазване на природата, които се налагат поради трупани с години проблеми. Мандатът на служебното правителство е недостатъчен за справяне с всички нерешени въпроси, за това по-долу са подбрани действия, които да бъдат осъществени в неговите рамки.
09 Септ. 2019
17
Справката показва, че общински имот за "жилищно строителство" е оценен и продаден от Община Самоков на цена от 15 лв./кв.м, докато пазарната цена на сходни имоти за "жилищно строителство" в м. Високи рид и вилна зона Ярема варира от 40 до 100 лв./кв.м съгласно обявите за продажби в интернет, вкл. скорошна продажба на съседен имот от същия брокер Людмил Лазаров.
09 Септ. 2019
13
След десетки сигнали до прокуратурата, кмет, областен управител, за незаконната продажба на общинската мера в имот №61 по ПНИ на м. Високи рид (в.з. Ярема), общ. Самоков, Софийска Окръжна Прокуратура излиза със становище, че мерата е вписана като урбанизирана територия в нарушение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за което е изискано от Общината да предприеме корективни действия. Но такива не са предприети.
09 Септ. 2019
13
По повод заменката на Александър Методиев (бат Сали) и други схеми с общински имоти в Община Самоков са изпратени сигнали до прокуратурата, Сметната палата, АДФИ и Омбудсмана. Предоставени са доказателства за занижаване на пазарните оценки при продажбата на общински имоти. Всички сигнали са умаловажени, като единствено районната прокуратура в Самоков потвърждава, че пазарните оценки на Община Самоков са незаконни и силно занижени, но прокуратурата не предприема действия за търсене на отговорност. Изводите на прокуратурата доказват бездействието на институции като Сметна палата, АДФИ и дори Омбудсман.
04 Септ. 2019
854
Получихме отговор от РИОСВ София на сигнала ни за затрупване на степи до град Драгоман. Фирмата, която е нарушила, не само ще бъде глобена, но и ще трябва да възстанови степите. Много се надяваме прилагането на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети да се превърне в практика. Защото на много нарушители досега им беше изгодно да плащат глобите и да продължават да унищожават природата. Ще продължаваме да следим случая. Благодарим на институциите и гражданите за бързата реакция!
03 Май 2019
460
Писмо на Коалиция "За да остане природа в България" до Министъра на Околната среда и водите Нено Димов във връзка със сключения Договор за осигуряване на научни данни за нуждите на докладване на Република България по чл. 12 на Директивата за птиците и чл. 17 на Директивата за местообитанията. Писмото е по препоръка на Европейската комисия в писмо с изх. № Ref. Ares (2019) 151615-11/01/2019
27 Фев. 2019
1297
Това е първият доклад на Комитета за съответствие по конвенцията от 18.02.2019 за напредъка по изпълнението на негово решение VI/8d относно прилагането на Орхуската конвенция в България. В доклада е посочено, че страната ни трябва да изпълни изискванията на решение VI/8d на Съвета на държавите членки на Орхуската конвенция до 1 октомври 2019 г., в противен случай следва спиране на правата й по Конвенцията.
20 Яну. 2017
1
Предложение за законодателни промени в Закона за устройство на територията във връзка с изпълнението на решение от 28.09.2012 г. на Комитета по прилагане на Орхуската конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда по дело ACCC/C/2011/58 , с което се изисква България да предприеме законодателни мерки с цел гарантиране, че заинтересованата общественост ще получи право да търси съдебна защита срещу актове по ЗУТ, които нарушават екологичното законодателство.
11 Май 2016
1
Доклад на Инициативен комитет за провеждане на местен референдум с формулиран въпрос за гласуване: „Трябва ли да бъде променено местонахождението на площадката за „Изграждане на регионално депо за отпадъци ПИ 65231.915.100 с обща площ 327 024 кв. м в землището на град Самоков” на общините Самоков, Костенец, Долна баня и Ихтиман?”, внесен в Общински съвет - Самоков по реда на Раздел ІІІ на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС). Докладът съдържа: история на проблема и описание на случая; проведена процедура за инициатива за местен референдум; решение на общински съвет за отхвърляне на провеждането на местен референдум; обжалване пред административен съд - София област; обжалване пред областен управител на София - област; изводи и препоръки
10 Май 2016
1
Гражданските групи "Да спасим Иракли", "Да спасим Карадере" и "Да запазим Корал" предложиха промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, които да защитят Черноморието от презастрояване. Промените са озаглавени: "Реални действия за защита на Черноморието от презастрояване или как да не превърнем "природосъобразните плажове" в Слънчев бряг" и бяха представени и на пресконференция, финансирана по проект "Участие за природа".

"За да запази няколкото уникални кътчета природа за идните поколения по Черноморието, Народното събрание направи първата стъпка – трите най-емблематични плажа бяха обявени за зони за природосъобразен туризъм. За да не ги превърнем в поредния Слънчев бряг са необходими спешни последващи действия - цялостно решение за опазването на Карадере, Иракли и Корал като свободни от бетон зони."
26 Апр. 2016
887
Неправителствени организации с общ призив за навременни и ефективни мерки за подобряване качеството на въздуха

Проблемите по ред на номерата и възможните решения започващи с реалното назоваване на проблема.