Рила, Паничище

Всички документи, свързани с плановете за ски курорт "Паничище-Езерата-Кабул", групирани в няколко категории по-долу.
ЗДОИ до Държавната агенция по горите за възстановените общински гори в Сапарева баня
Изпратено е на 14.11.2007 г. Искат се всички документи за придобиване/възстановяване право на собственост върху гори и земи от горския фонд, включени към настоящия момент към общински горски фонд, стопанисван от Общинско лесничейство - Сапарева баня.
26.08 KB (rtf) Свали
Картен лист 7 от ЛУП 1997 на ДЛ Дупница
Карта, на база която са определени границите на НП Рила (района на х. Пионерска)
1.42 MB (pdf) Свали
Картен лист 6 от ЛУП 1997 на ДЛ Дупница
Карта, на база която са определени границите на НП Рила (района на х. Пионерска)
1.34 MB (pdf) Свали
Сигнал до Служба по кадастъра-Кюстендил
Изпратен на 13.11.2007 г. от Асоциацията на парковете в България. Касае опит за присвояване на площ от НП Рила чрез документна измама при приемането на новата Кадастрална карта и кадастрален регистър на землището на гр. Сапарева баня, която би довела до намаляване на площта на националния парк и увеличаване на площта на общинската гора.
282.97 KB (pdf) Свали
Проектна документация на пътя с. Паничище-х.Пионерска
Изкуствено е изместена границата на НП Рила извън проектирания откос на пътя! Пътят се води горски път-общинска собственост, което означава че освен твърдата настилка към него се включват по 1 м банкет от двете му страни, но не и вече създадените откоси.
2.91 MB (pdf) Свали
Протокол от проверка на РУГ на 7.11.2007 на сечите над хижа Пионерска
Правилно са изведени противопожарни просеки в района с. Паничище и х. Пионерска, но защо незаконосъобразното им проектиране напомня на проекта за ски пистите не става ясно.
575.45 KB (pdf) Свали
Сделките с имоти на Рила Спорт АД
Официална разпечатка от публичния имотен регистър за придобитите от Рила Спорт АД държавни и общински имоти.
647.67 KB (pdf) Свали
Проект на ОУП на ски-курортa
Въздесъщият проекто-ОУП, дето половин България го издирваше от сума време и най-сетне гражданството може да му се наслади!


Този проект за ОУП бе изготвен от община Сапарева баня, но не бе съгласуван с държавата, в лицето на МОСВ. Няма ОВОС!


Няма изгледи скоро МОСВ да го съгласува. Въпреки това, община Сапарева баня в лицето на кмета си издава нищожни разрешителни за строеж на Рила Спорт АД и свързаните с нея фирми, по които се строи в момента там. Затова РИОСВ ги глоби с 10 000лв.
1.05 MB (jpg) Свали
Извадки от ЛУП 2007 на ДЛ Дупница и ОУП на ски-курорт Паничище
Детайл от проектния ОУП на ски-курорта и детайл от Лесоустройствения проект на ДЛ Дупница - проектираните противопожарни просеки съвпадат напълно с писти №4, 2 и 1 - доказателство, че държавата стой зад незаконното осъществяване на проекта за ски-курорта.
182.03 KB (jpg) Свали
GIS- карта на НП Рила и незаконния път с. Паничище-х. Пионерска
Разминаване в границите на парка според официалната GIS-карта на НП Рила и според проекта на пътя. Фалшифицираните границите на НП Рила са вече нанесени в новата КВС, кадастър и ЛУП. Координатите на пътя са взети от партидата на имота на пътя в документ "Проектна документация ..." (виж в папка Рила/Строителите)
120.86 KB (pdf) Свали
Незаконно орязване площта на НП Рила
Орязване на НП Рила чрез промени в КВС 2007 при сравнение с ЛУП 1997 в обсега на незаконния път и в обсега на нововъзникналото селищно образувание Паничище. Пример са подотдели:115 а,б,в,к и др. (в обсега на пътя) и 132 а,в и др. в обсега на с. Паничище.
1.33 MB (pdf) Свали
Отговор СБ-122-01-337/05.11.2007 на Регионална дирекция за национален строителен контрол-Кюстендил
Относно резултатите от проверките на РДНСК на терен на пътя и лифта. Няма открити нарушения.
1.32 MB (pdf) Свали
Отговор No.XI-137-01-203/09.10.2007 на РДНСК-Кюстендил на запитване от БФБ
РДНСК вече е уведомило Българска фондация Биоразнообразие за резултатите от своите проверки на пътя и лифта. Относно искането за предоставяне на копия от всички относими към случая документи - то е формулирано твърде общо и не могат да го изпълнят.
286.06 KB (jpg) Свали
Отговор ЗДОИГ-2394/20.11.2007 на МОСВ относно предприетите от министерството действия на Паничище
РИОСВ-София е издало акт за нарушения на ЗООС при реконструкцията на пътя. Съставени са актове за прокараните черни пътища на територията на НП "Рила" при строителството на лифта. Така че МОСВ и структурите му правят нужното...
130.35 KB (pdf) Свали
Отговор на Заявление на достъп до ОБЩЕСТВЕНА информация на Окръжна прокуратура - Кюстендил
Разрешение за строеж на пътя и лифта на Паничище към Седемте Рилски езера е дадено от Главния архитект на Сапарева баня. Община Сапарева баня не е изпълнила задължението си да информира РИОСВ-София за инвестиционното предложение и го реализира без задължителната Оценка на въздействието върху околната среда. Въпреки това на базата на установените нарушения и създадените вече актове (които Общината така и така заявява, че няма да плати?!?!?) "В СЛУЧАЯ ЛИПСВАТ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА НАМЕСАТА НА ПРОКУРАТУРАТА ... ". Виж ти..., това се казва логика:)
219.18 KB (pdf) Свали
Отговор на Министър Чакъров на актуално парламентарно питане за Рила
Стенограма от ТРИСТА И ДВАНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ на Парламента
София, петък, 30 ноември 2007 г.

Министерството на околната среда и водите не е съгласувало изграждането на нови обекти в парка в нарушение на Закона за защитените територии и плана за управление на Национален парк "Рила".
Път: не е извършена процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно Закона за опазване на околната среда; съгласно документите на работният проект на пътя той не навлиза в границите на Парка, но проверката установява, че навлиза в рамките общо до 1 дка, за което нарушение са съставени съответни актове на възложителя и строителя
Лифт: има издадено положително решение по ВАС още през 1995 г.; около една трета от трасето на лифта попада на територията на Националния парк Рила. Обектът като заварен е частично изграден не е в противоречие с режима, определен с плана за управление на парка до завършването му в рамките на одобрения проект е съгласуван през 2005 г. от дирекцията на парка. Без съгласието на Министерството на околната среда и водите е прокаран технологичен черен път в рамките на трасето.

За Рила буфер, Иракли и изсичането на гори около Копривщица и Средна гора, Министърът не пожелава да отговори.
37 KB (doc) Свали
Писмо до Европол относно офшорните фирми, които 'инвестират' в България
Писмо до Европол относно офшорните фирми, които "инвестират" в България
87 KB (doc) Свали
ПОДПИСКА ЗА РИЛА - бланка
Всеки може да събере подписи от своите близки, познати, съученици, колеги ...

За да защитим Рила!

Попълнените бланки изпращайте на адрес:
Изпращайте попълнени бланки на адрес: София 1233, кв. Банишора, бл. 54, вх. Д, ап. 86, за Йорданка Динева, Българска фондация Биоразнообразие, кампания „За да остане природа в България!”
49 KB (doc) Свали