Рила, Паничище

Всички документи, свързани с плановете за ски курорт "Паничище-Езерата-Кабул", групирани в няколко категории по-долу.
ЗДОИ до ДНСК от 21 юли 2009 г. - дали са спазени изискванията за устойчивост на строежа на лифта
Също питаме ДНСК дали са извършени инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания на общата устойчивост на терена. Питането ни е с оглед на свлачището.
198.42 KB (JPG) Свали
Отговор от ДНСК No.РД-2678-05-992/31.07.2009 за укрепителните мероприятия на лифта
Всичко е изрядно, щом като е издаден Акт 16 и обектът е приет от Държавната приемателна комисия...
236.77 KB (JPG) Свали
Предложение от 'Граждани за Рила' до ДНП Рила от 17.03.2010 г. за добива на дървесина
Предложението се отнася до нередности, които сме забелязали през 2007, 2008 и 2009 г. при възлагането на поддържащи и възстановителни дейности в горските насаждения в Национален парк „Рила”. Съдържа и предложения как да се ограничат икономическите загуби за парка в този процес чрез прилагането на по-добри практики при възлагането на добива на дървесина.
137 KB (doc) Свали
Отговор от НП 'Рила' No.С-2/12.04.2010 г. относно поддържащите и възстановителни дейности със съпътстващ добив в НП 'Рила'
Обещават, че ще обърнат много по-голямо внимание в бъдеще на изискванията на Закона за обществените поръчки и Плана за управление на парка и че ще ограничат до минимум възлагането на поддържащи дейности.
691.38 KB (jpg) Свали
Констативен протокол на РДГ-Кюстендил от 03.12.2010 г. за извършена проверка в просеката до лифта Пионерска-Рилски езера
Констативният протокол описва нарушенията, които за пореден път са открити в незаконната просека и които доказват постоянните опити на Рила спорт АД незаконно да превърне просеката в ски писта, която да се ползва през зимата. В случая РДГ Кюстендил на място открива, че има допълнително подрязвани дънери от старите изсечени дървета, механично разчупване на скали и косене на млади фиданки от смърч (на възраст 2-3 години), които очевидно са се самозалесили по просеката - както и би следвало да се случи според предписанията на РДГ Кюстендил.
1.57 MB (jpg) Свали
Писмо от РДНСК–Кюстендил No.СБ-37-00-598/21.05.2010 за резултатите от извършена проверка за строителство на ски писта покрай лифта Пионерска-Рилски езера
На 20.05.2010 г. се извършва отложената от март месец проверка, която да установи дали са извършвани изкопно-насипни работи в просеката и има ли строителство по смисъла на ЗУТ. Естествено резултатът, особено след удобството на отлагането с няколко месеца, през което време е могло да се заличат всички следи, е, че изкопно-насипни работи не са извършвани. Само на едно място липсва тревна растителност и там е подравнявано, но то било по заповед на кмета на Община Сапарева баня, за да поддържат Рила спорт пътя за осигуряване на нормален достъп за противопожарни нужди и зареждане на хижите...
Установява се още, че снек барът до долна станция на лифта е незаконен и трябва да бъде премахнат.
442.15 KB (pdf) Свали
Постановление от 20.09.2010 на Окръжна прокуратура Кюстендил относно незаконните писти над хижа Пионерска
Според прокурора няма данни за престъпление от общ характер и отказва да образува досъдебно производство. Проверката на РДНСК е показала, че в просеката няма изкопно-насипни работи, следователно няма реализирано незаконно строителство. Извършителят на сечите от 2009 г. продължава да бъде неизвестен... Важното е обаче, че от постановлението научаваме, че с писмо 08-00-504/29.01.2010 г. МОСВ е спряло процедирането на ПУП-Парцеларен план за ски пистите в просеките, попадащи в отдели 100 и 101 по ЛУП на ДГС Дупница. Това е голяма победа в гражданския контрол върху незаконното процедиране на ски пистата. Сега остава и на терен да бъдат ограничени бандитските прояви на унищожаване на самозалесилия се подраст, които очевидно се поръчват от "неизвестния" извършител Рила спорт АД“
485.53 KB (pdf) Свали
Сигнал от 08.11.2010 г. за незаконни действия в просеката, която се ползва като ски писта
Пореден наш сигнал за престъпни деяния. По протежение на незаконно изсечената горска просека между х. Пионерска и х. Рилски езера в подотдели 101 „ш” и „ц” по ЛУП на ДГС Дупница се извършва почистване на тревната растителност и наличния горски подраст (самозалесили се фиданки от смърч и бяла мура), както и подготовка за отстраняване на стърчащи над земното ниво скали и приземната част на пъни на незаконно изсечени през 2008-2009 г. дървета. Засегнатата към момента на проверката площ е около 5 дка. Извършителите са трима работници, в близост до които бе спрян черен джип „Нисан Патрол” с рег. №СА 4303 НК. Работната дейност се извършваше чрез ръчни храсторези, моторни резачки, клинове и др. инструменти. Работниците се придружаваха от двама мъже, които пристигнаха със зелено АТВ без регистрационен номер. Приложили сме и снимков материал. Престъпното деяние е продължение на извършваните през 2009 г. и 2010 г., но с все още неустановени извършители (!!), незаконна сеч, незаконно подравняване на терена и незаконно обработване на въпросната просека със снегоутъпкващи машини, за които сме подали надлежно сигнали.

Наказателен кодекс: Чл. 236. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 86 от 1991 г., бр. 85 от 1997 г., бр. 75 от 2006 г.) Който унищожи или повреди по какъвто и да е начин горски дървета, младеняк, подраст, горска култура или горски разсадник, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация, както и с глоба от сто до триста лева, а в особено тежки случаи - с лишаване от свобода до пет години.
145.5 KB (doc) Свали
Постановление от 02.12.2010 г. на Районна прокуратура Дупница за отказ за образуване на назакателно производство
Отказът е по повод на нашия сигнал от 08.11.2010 г., че в незаконната просека над хижа Пионерска отново се извършват незаконни действия (подрязване на самозалесилия се подраст) с цел подготвяне на просеката за ползване като ски писта през зимния сезон.

Насладете се на скалъпени обяснения от страна на извършителите и едностранчивите изводи, които прави районният прокурор, за да "обоснове" отказа си да образува наказателно производство! Двама работници на Атомик Инвест ООД били отивали с джипа към хижа Скакавица и носели моторна резачка, за да срежат дървата за огрев на хижата. Не щеш ли, точно като си карали по протежение на просеката (ама как пък точно там се е случило), усетили, че джипът не работи нормално и след малко угаснал. Установили, че било заради липсата на гориво. Обадили се на трети служител на фирмата да им докара гориво и той го донесъл с АТВ. После джипът си продължил за хижата, а АТВ-то се върнало на долна станция на лифта. Междувременно Община Сапарева баня, като разбрала за сигнала ни, назначила комисия, да провери на място. Разбира се, не открили да е бил унищожаван подраст. Интересно тогава защо пък на 03.12.2010 г. служители на РДГ Кюстендил (т.е. експерти от горската система) констатират допълнително подрязване на дънери, механично разбиване на скала и изсичане на поникнал горски подраст (млади самозалесили се фидански на възраст 1 до 3 години) точно на същото място. И интересно как след снемане и на показанията на подателя на сигнала и на експерти, които са извършили независима проверка, показваща, че на място е имало 5 служители на Атомик Инвест, които са се готвили да премахнат пън от отрязано дърво и камък по средата на пистата и са косили трева с храсторез, прокурорката мъдро заключава, че от горното е видно, че няма доказателства за престъпление.
365.97 KB (pdf) Свали
Жалба от 09.12.2010 г. срещу Постановление за отказ да образува наказателно производство от 02.12.2010 г. по дело Вх. №2805/2010 г. на РП Дупница
Това е нашата жалба срещу постановлението, с което Районна прокуратура Дупница отказа да образува наказателно производство за поредните незаконни действия в просеката над хижа Пионерска, които установихме.
Ето някои от нередностите в едно разследване "по нашенски":
- В постановлението са посочени 3 лица, докато свидетелят на деянието сочи за присъствието на 5 лица. Свидетелят не е потърсен за разпознаване на лицата, въпреки, че в свидетелските си показания е заявил, че може да ги разпознае.
- Към обжалваното постановление не е приложено копие от констативния протокол съгласно заповед №613/17.11.2010 г. на инж. Маргин (заместник-кмет на Община Сапарева баня), от което да е видно къде, от кой и как е извършена проверката, която той е постановил.
- Ние предоставяме копие от констативен протокол №ПООА-000320/03.12.10 г. от съвместна проверка на същия обект от представители на РДГ Кюстендил, РИОСВ Перник, Общинско лесничейство Сапарева баня и жалбоподателите. Тя показва наличието на механизирано разрушена скала, отрязъни пъни и прерязан горски подраст чрез косене в подотдел 101 „ш” по ЛУП на ДГС Дупница. Това не само потвърждава показанията на жалбподателите, но и хвърля сериозни съмениения относно достоверността на показанията и проверката на инж. Маргин.
- Какво е правил джипът на „Атомик Инвест” върху горската просека (насочен надолу, а не нагоре по въздушна посока към х. Скакавица)? Още повече, че хижа Скакавица се намира в едноименния резерват, където не само е забранен достъпа на джипове, но няма и път (вкл. от просеката). Основният достъп до хижа Скакавица е по пътя през Зелени преслап (на 0,5 км преди х. Пионерска), в края на който тръгва туристическата пътека към хижата.
- Защо работниците не „ремонтират” джипа, а са заснети да работят по трасето на просеката при раздробена скала, за която се споменава в посочения протокол на РДГ Кюстендил?

И още и още въпросчета, които районната прокурорка услужливо е пропуснала да коментира в "мотивировката" на своето постановление.
145.5 KB (doc) Свали
Постановление на Окръжна прокуратура Кюстендил от 10.03.2011 г. по повод на жалба срещу отказа на РП Дупница да образува наказателно производство
Правосъдие "по нашенски" - част 2

Вижте как окръжният прокурор Марияна Сиракова не коментира нито един от нашите въпроси, поставени в жалбата ни срещу постановлението на Районна прокуратура Дупница. Отново е подминат без коментар!!! протоколът от проверката на РДГ Кюстендил, РИОСВ Перник и общинско лесничейство Сапарева баня, който констатира именно извършването на незаконни дейности в просеката. Прокурорите в област Кюстендил приличат на нашенската поговорка "Едно си баба знае, едно си баба бае..."
172.96 KB (pdf) Свали
Жалба от 01.04.2011 г. до Върховна касационна прокуратура по повод на отказите да се образува наказателно производство за незаконните действия в просеката до лифта Пионерска-Рилски езера
Наложи се да стигнем до Върховна касационна прокуратура с тази жалба. Дано попаднем на свестен прокурор, който ще има желание да коментира въпросите, касаещи изясняването на фактическата обстановка, които поставихме в предишната си жалба до Окръжна прокуратура Кюстендил, но които останаха без какъвто и да било отговор.

Освен това, прокурор Сиракова, подобно на РП Дупница, изобщо не отчита съществуването на най-важния документ по преписката - приложеното в нашата жалба до ОП Кюстендил копие на констативен протокол №ПООА-000320/03.12.10 г. от съвместна проверка на същия обект от представители на РДГ Кюстендил, РИОСВ Перник, Общинско лесничейство Сапарева баня и жалбоподателите. В протокола се потвърждава наличието предмет на престъплението - при комплексната проверка са констатирани механизирано разрушена скала, отрязъни пъни и прерязан горски подраст чрез косене в подотдел 101 „ш” по ЛУП на ДГС Дупница.

Можете да проследите пълното развитие на случая:
Сигнал от 08.11.2010 г. за незаконни действия в просеката, която се ползва като ски писта
Постановление от 02.12.2010 г. на Районна прокуратура Дупница за отказ за образуване на назакателно производство
Жалба от 09.12.2010 г. срещу Постановление за отказ да образува наказателно производство от 02.12.2010 г. по дело Вх. №2805/2010 г. на РП Дупница
Постановление на Окръжна прокуратура Кюстендил от 10.03.2011 г. по повод на жалба срещу отказа на РП Дупница да образува наказателно производство
141.5 KB (doc) Свали
Постановление от 07.09.2011 на Софийска апелативна прокуратура относно отказите да се образува наказателно производство за незаконните действия в просеката до лифта Пионерска-Рилски езера
Ето че в София дългите пипала на сапаревобанско-дупнишката мафия, превърнала Община Сапарева баня в "държава в държавата", все пак не могат да достигнат навсякъде. Прокурорът от Софийската апелативна прокуратура Антоанета Генчева коментира всичките пороци на проведеното от Районна прокуратура Дупница и Окръжна прокуратура Кюстендил "разследване" на извършителите на окастрянето на подраста по незаконната ски писта покрай лифта Пионерска-Рилски езера миналата зима. Разпорежда се извършването на ново разследване, което да вземе под внимание пропуските на предишните разследвания. Да видим как ще продължи сагата оттук нататък...
874.4 KB (pdf) Свали
Примерно становище относно Доклад за оценка на съвместимостта на Проект за ПУП-ПЗ и ПР на с. Паничище, община Сапарева баня с предмета и целите на ЗЗ 'Рила' и 'Рила-север'
Може да се използва от организации и граждански групи за съставяне на становища за подновенените интереси за изграждане на "Супер Паничище". Краен срок за изпращане на становищата до Директора на РИОСВ Перник, Министерство на околната среда и водите и Община Сапарева баня - 13 юли 2012.

Повече за подготвения проект: http://forthenature.org/news/2466
75.5 KB (doc) Свали
Нова информация от МОСВ относно мерки за опазване на района на Седемте езера
Оставяме на вас да прецените дали предвидените мерки са достатъчни, дали ще се реализират...

1. Протоколът от първата среща на заинтересованите страни по проблемите на НП Рила в района на 7-те езера, провела се на 11.11.2011 г.
2. Протоколът от втората среща на заинтересованите страни по проблемите на НП Рила в района на 7-те езера, провела се на 28.06.2012 г.
3. Информация в писмена форма относно мерките, които са предвидени за смекчаване на антропогенното въздействие в Района на 7-те езера за активния туристически сезон – лято 2012 г. Какви са тези мерки и кой се е ангажирал с тяхното прилагане.
4. Информация в писмена форма за мерките, които са планирани за смекчаване на антропогенното въздействие в района в дългосрочен план. Какви са тези мерки и кой се ангажира с тяхното прилагане.
5. Значителна част от лифта към 7-те езера е изградена на територията на НП „Рила”, т.е. на държавна земя. В тази връзка, собственикът на лифта към 7-те езера заплаща ли на Държавата концесионни или други такси и ако не заплаща – каква е причината?
4.49 MB (pdf) Свали
Сигнал за джипове в района на 7-те Рилски Езера
Сигнал от Българска Фондация Биоразнообразие до институции с искане за проверка на дейността по транспортирането на туристи с джипове в района на Паничище и 7-те Рилски езера.
1.82 MB (pdf) Свали