Карта на възстановената собственост на м. Високи рид (в.з. Ярема) към 2015 г.

09 Септ. 2019
21
При справка в Картата на възстановената собственост на землището на с. Ковачевци - м. Високи рид (в.з. Ярема) става ясно, че общинската мера в имот № 61 по ПНИ е образувана в преобладаващата си част от имот № 9100 по КВС, който към 2015 г. има трайно предназначение „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „пасище/мера“. Пасищата са общинска-публична собственост, която не подлежи на продажба, но същата е приватизирана незаконно от Община Самоков.
Карта на възстановената собственост на м. Високи рид (в.з. Ярема) към 2015 г.
140.1 KB (jpg) Свали