Жалба срещу Становището по Екологична оценка на плана за застрояване на Плана, с. Алино

15 Ноем. 2016
17
Жалба до МОСВ срещу Становището по Екологична оценка №СО-05-06/2016 на РИОСВ София, доколкото не е извършена пълна оценка на кумулативните въздействия и не изпълнена императивната норма на ЗБР и ЗООС. Не е оценено цялостно кумулативното въздействие върху природозащитния статус на 2 приоритетни за опазване вида– кафява мечка (Ursus arctos) и Европейски вълк (Canis lupus) върху състоянието им в защитени зони BG0000113 Витоша и
BG0001307 Плана и по точно на възможното увреждане на биологичните коридори на тези видове,
опазващи свързаността и жизнеността на популациите на 2 вида в тях.

По конкретно не са оценени данните за генерирания трафик между град София и село Плана, който и към момента е свръх претоварен и опасен, особено през уикенда, и допълнително ще бъде натоварен от жителите на нови 3000 къщи в планираното селище. Липсват данни и относно други значими инвестиционни намерения и планове в засегнатия
биокородор, които имат кумулативно отрицателно въздействие.
Жалба срещу Становището по Екологична оценка на плана за застрояване на Плана, с. Алино
117.56 KB (pdf) Свали