Схемите с общински имоти в Община Самоков

1952
Схемите с общински имоти в Община Самоков
Разкрити са схемите, с които на безценица се разпродават общински имоти от Община Самоков. Най-много факти има за:
1. Продажбата на общинска мера от 8744 кв.м в м. Високи рид (вилна зона Ярема) в полза на брокера Людмил Лазаров (ЛЮК - http://luck.imot.bg)
2. Продажбата на общински имот от 2296 кв.м в град Самоков в полза на Александър Методиев (бат Сали)

Тези схеми са включени в цялостния анализ на злоупотребите при разпродажбата на публични имоти (вкл. при замените на гори), изготвен от Коалицията "За да остане природа в България" с цел осветяватето и съответно прекратяването им.


1. Продажбата на общинска мера от 8744 кв.м в м. Високи рид (вилна зона Ярема) в полза на брокера Людмил Лазаров

С решение на Общински съвет Самоков №668/2013 за обявяване на търг, заповед на кмета на Община Самоков и договор за продажба от 21.06.2013 г. след проведен "търг" е продаден на брокера Людмил Методиев Лазаров поземлен имот (ПИ) № 61 (с площ от 8744 кв.м.) в кадастрален район № 662 по ПНИ на м. Високи рид, землище с.Ковачевци, община Самоков.

№ 61 (с площ от 8744 кв.м.) в кадастрален район № 662 по ПНИ на м. Високи рид,


На основание чл. 145 от АПК във вр. с чл. 149 (5) от АПК от 4 лица продажбата е обжалвана пред АССГ, РП Самоков, ОУ София-Област, като е отправено искане за отмяна, респективно прогласяване за нищожни, на три ИАА издадени от Община Самоков - АЧОС № 11232/2012 г. на Община Самоков, решение на Общински съвет Самоков №668/2013 и заповед на кмета на Община Самоков от 2013 г. за продажба след проведен търг на поземлен имот (ПИ) № 61.

Основанията за атакуване на сделката основно са:
- При справка в Картата на възстановената собственост на землището на с. Ковачевци става ясно, че ПИ № 61 по ПНИ е образуван в преобладаващата си част от имот № 9100 по КВС, който към 2013 г. има трайно предназначение „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „пасище/мера“. Пасищата са общинска-публична собственост, която не подлежи на продажба според чл. 25 от ЗСПЗЗ.

Картата на възстановената собственост на землището на с. Ковачевци


- Според чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ (обн. в ДВ, бр. 13 от 9.02.2007 г.) собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична. За процесния имот не е провеждана процедура по промяна на предназначението по реда на чл. 17 от ЗОЗЗ.
- Никъде в тръжната процедура и АЧОС не е посочено какво е предназначението и НТП на продавания имот. Имотът никога не е бил предоставян за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ЗСПЗЗ каквито са останалите имоти в ПНИ, поради което неправомерно е вписан в регистъра на имотите към ПНИ като урбанизирана територия извън границите на населени места с НТП "жилищна територия" при изготвянето на ПНИ в м. Високи рид по реда на § 4к от ЗСПЗЗ.
- Бившата мера, вписана като общински имот за "жилищно строителство" е оценен и продаден от Община Самоков на цена от 15 лв./кв.м, докато пазарната цена на сходни имоти за "жилищно строителство" в м. Високи рид и вилна зона Ярема варира от 40 до 100 лв./кв.м съгласно обявите за продажби в интернет, вкл. скорошна продажба на съседен имот от същия брокер Людмил Лазаров. Това означава, че брокерът е придобил имот за близо 500 000 лв. (а към 2019 г. дори 1 000 000 лв.) под реалната пазарна цена.

Сравнение сделки Високи рид


Отправено е и искане до кмета на Община Самоков за прекратяване на злоупотребите с общински имоти.

Въз основа на жалбите единствено Софийска Окръжна Прокуратура излиза със становище, че мерата е вписана като урбанизирана територия в нарушение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за което е изискано от Общината да предприеме корективни действия. Но такива все още не са предприети. Другите институции прикриват нарушенията.

След жалби на Александър Дунчев АССГ и АССО излизат с решения, с които са отменени съответно решение по Екологична Оценка (ЕО) за ПУП за застрояване на имот №61 (поради съществено въздействие на ПУП върху природната среда) и заповед на кмета на Самоков за одобряване на ПУП (поради отменена ЕО).

Към 2019 г. брокерът Людмил Лазаров вече предлага "на парче" отделни парцели от бившата общинска мера след като съдът отмени ЕО и ПУП за застрояване на целия имот. Парцелите се предлагат на цени от над 100-150 лв./кв.м (т.е. над 10 пъти повече от платеното на Общината, което според местните хора е за сметка на данъкоплатците и всички тези, които си търсят имоти в м. Високи рид и в.з. Ярема. Схемата с общинската мера засяга и живущите във вилна зона Ярема, тъй като за разпродаването й на парцели е започнало изсичане на прекрасната борова гора в имота и е осъществено включване към водопровода на вилната зона, въпреки факта, че в цялата зона има недостиг на вода, особено през летните месеци, и ВиК отказва да включва нови абонати.

обяви ЛЮК


2. Продажбата на общински имот от 2296 кв.м в град Самоков в полза на Александър Методиев (бат Сали)

Изпратен е сигнал до СОП, Сметната палата, АДФИ и Омбудсмана относно занижаване на пазарните оценки при продажба на общински имоти. Единствено, постановление на Районната прокуратура Самоков потвърждава, че пазарните оценки на Община Самоков са незаконни, но прокуратурата не предприема наказателно преследване срещу длъжностните лица.

В случая, с независима експертиза прокуратурата установява, че общинският имот с кад.№65231.904.412 в Самоков е оценен от Катя Масларска и продаден от Общината на бат Сали за 96 432 лв., докато реалната пазарна цена на имота била поне 266 610 лв. или близо 3 пъти повече. В същото време, заменения от бат Сали частен имот в с. Марица е оценен и закупен от общината за 92 120 лв., докато реалната му пазарна цена според прокуратурата е била не повече от 36 905 лв. или близо 3 пъти по-малко. С други думи, Общината и всички данъкоплатци са ощетени с над 300 000 лв.

За разлика от прокуратурата, останалите институции Сметната палата, АДФИ и Омбудсман не откриват никакви нарушения при сделките на общината, което повдига въпроса относно тяхната обществена полза. Случаят за първи път бива разследван от Нова телевизия и bivol.bg през 2013 г.