ОУП на Община Царево, Странджа

1392
ОУП на Община Царево, Странджа

Случаят с Общия устройствен план (ОУП) на Община Царево касае най-голямата защитена територия в България – Природен парк “Странджа” и по-специално неговата крайбрежна част (от Ахтопол до Резово), където се предвижда интензивно развитие след евентуалното одобрение и реализиране на Плана. След години съдебни спорове, през 2014 г. Върховния административен съд (ВАС) допуска влизането в сила на общия устройствен план на община Царево, въпреки че този план е изготвен без задължителната екологична оценка. ОУП-а на Царево предвижда почти 100% застрояване на крайбрежната част на Природен парк Странджа и узаконяване на спрения незаконен строеж на комплекс "Златна перла“ край с. Варвара в природния парк.
Планът предвижда построяване на нови 75 000 легла по южното Черноморие, като тотално пренебрегва наличието на природен парк и защитените зони от европейската мрежа Натура 2000 в община Царево.

Актуализирано на 28.02.2016 г.

Природозащитна стойност

Особеното разположение на парка на подстъпите на Европа към Азия го прави уникален, както по отношение на изключителното за Европа биоразнообразие, така и в културно-исторически план. За разлика от другите паркове в страната в рамките на ПП “Странджа” се намират 21 населени места. Тук човекът трайно съжителства с природата, а някои от селищата в парка до голяма степен допълват уникалността на природните екосистеми.

Природен парк (ПП) “Странджа” е разположен в Югоизточната част на България на границата и с Турция и обхваща водосборите на реките Велека и Резовска в българската част на планината. Той заема 1 % от площта на България и това го прави най-голямата защитена територия в страната (116 068.5 ха). На територията на парка се намират пет строги резервата, един от които, “Узунбуджак”, е биосферен резерват, а друг – “Силкосия” е първият, обявен в страната. Освен тях в границите на парка се намират 17 природни забележителности и 15 защитени местности, някои от които уникални за България по отношение на ландшафтните си характеристики – ЗМ “Устието на река Велека” и “Силистар”, ЗМ “Велека” и др.

С обявяването на Народен парк “Странджа” през 1995 г. се определят точните граници на парка, поставя се началото на целенасочено и цялостно опазване на неговата територия и се дефинират целите на неговото управление. Паркът припокрива защитена зона по Директива за птиците Странджа (BG0002040) и граничи на запад с защитена зона Дервентски възвишения (BG0000219), а на север с защитена зона Босна (BG0000208). Разположена в Черноморски биогеографски регион. Общата площ на защитената зона е 1 182 250,30 декара, като над 80% от зоната са гори, 15% са храсталаци, орни земи и пасища, 2% море и 1% урбанизирани територии. Зоната включва дялове от Странджа планина и нейните покрайнини, спускащи се в Черно море, както и двукилометровата крайбрежна зона.

Зоната включва основно значителни територии гори – балкано-панонски церово¬горунови гори (код 91MO), западнопонтийски букови гори (код 91S0), крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (код 91F0), алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (код 91E0). Това е най-важната зона за опазването на западнопонтийските букови гори. В зоната има 2 големи и 2 малки устия на реки (код 1130).

Преобладаващата дължина на крайбрежната ивица е заета от скали, които спадат към местообитанието стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium (код 1240). Белите (код 2120) и сивите дюни (код 2130) са под формата на тясна ивица край плажовете -основно в близост до устията на реките.

Това е най-важното място за южната блатна костенурка (Mauremys caspica) в Черноморския район. Важни местообитания също така за обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis), червенокоремната бумка (Bombina bombina) и видрата (Lutra lutra), шипоопашата и шипобедрената костенурки (Testudo hermanni и Testudo graeca) и пъстрия смок (Elaphe quatorlineata sauromates). Последните обитават територии с не гъста храстова растителност, границите между гъсти гори и пасища или обработваеми земи, синори в земите с екстензивно земеделие. Зоната е от изключително значение за опазване на резовския карагьоз (Alosa tanaica) и серия от безгръбначни животни като осмодерма (Osmoderma eremita), алпийска розалия (Rosalia alpine), Bolbelasmus unicornis, Еуфидриас (Euphydryas aurinia), Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides).

Заплаха
През 2006 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) възлага изработването на проект за изменение на общия устройствен план на община Царево, който по-късно е изпратен на община Царево. Заместник-министърът на МРРБ Савин Ковачев от своя страна упълномощава Кмета на община Царево инж. Петко Арнаудов да проведе всички необходими процедури по съобщаване, обществено обсъждане и съгласуване със заинтересуваните централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества.

В проекта има редица сериозни противоречия, които донякъде могат да се решат с доклада за Екологична оценка (ЕО) на ОУП, но това не се случва на практика и оценката е скандална като качество на съдържанието и некомпетентност на направените анализи и изводи, включително противоречащи на законодателството в България. Слабият доклад по ЕО предизвиква вълна от недоволство, както на самото обществено обсъждане, така и като внесени многобройни негативни становища от Коалицията „За да остане природа в България”, различни експерти по биоразнообразие, авторът на предишния териториално-устройствен план, различни стопански организации и др. Неправителствените организации атакуват ЕО, тъй като това е единственият законов механизъм за въздействие, с който разполагат срещу огромното застояване, планирано в ОУП.

В проекто-плана има и правна недопустимост. Строителството на жилищни, курортни и вилни сгради в ЗМ Устие на Велека е в противоречие на режим, определен в заповед на Министерството на околната среда от 1992 г. Има решение на РИОСВ Бургас в доклада на ЕО това противоречие да бъде оправено, но това не е отразено. Правно противоречие е и предложението, което прави МРРБ, като възложител чрез плана за изменение на ОУП на община Царево за изключване и включване на територии в ПП. Процедурите за промени в защитените територии се определят от Закона за Защитените територии и не могат да са част от процедура за одобряване на ОУП. РИОСВ Бургас предлага алтернативен вариант на плана, в който да се отстранят несъответствията от текста и картния материал. Алтернативния вариант предвижда да се изготви ЕО, която да включва оценка за степента на въздействие на плана върху ЗЗ Странджа, Босна и Караагач. Екоинспекцията препоръчва още консултации с екипа, изготвил предварителния ПУ на ПП Странджа, но такива не са направени.

ОУП-а на Царево предвижда почти 100% застрояване на крайбрежната част на Природен парк Странджа и узаконяване на спрения незаконен строеж на комплекс "Златна перла“ край с.Варвара в природния парк. Планът предвижда още:
- да удвои застроената площ в границите на парка до 9318 декара. Тъй като жителите на общината са 2953, така на един жител в парка се падат по 3,2 декара застроена площ, а за село Варвара тази площ е 12 декара на 1 жител.
- да се построят 42 000 апартамента, което прави средно по 14 апартамента на жител, като за село Резово на един жител се падат по 50 апартамента, а в с. Синеморец на един жител - 25 апартамента.
- планът определя 32 локализации за курорти и курортни комплекси, 44 за вилни зони – вкл. във вътрешността на общината.
- да се построят хотели с 15 000 легла (което е два пъти колкото курорта Банско)
- нови 100 000 легла в Парка – почти колкото населението на община Велико Търново.

ОУП на община Царево се изработва без да има приета специализирана устройствена схема за територията на Черноморското крайбрежие, както се изисква по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Не съществува също така изискваната по закона наредба за пределно допустимите рекреационни капацитети на курортните населени места и селищни образувания, курортите, курортните комплекси, ваканционните селища и вилните зони.

Уязвимост на защитената зона към туристическото строителство
Съгласно Екологичната оценка на ОУП на община Царево при реализацията на плана се предвижда значително отрицателно въздействие върху целостта на защитените зони от Натура 2000, като над 25 % от крайбрежните местообитания ще бъдат засегнати от урбанизацията - шест местообитания от Прил. I на Директива 92/43/ЕО и местообитанията на 20 вида от Прил. II на същата. Съгласно Екологичната оценка се очаква и унищожаване местообитанията за гнездене и територии за почивка на птици по миграционен маршрут Via Pontica.

Нарушение на законодателството
Непосредствената опасност от увреждането на ПП "Странджа" и защитените зони от Натура 2000 в обхвата на ОУП произтича от факта, че въпреки липсата на Екологична оценка на плана, Общината планира да започне да одобрява Подробни устройствени планове в обхвата на ОУП, като разчита екологичната оценка на тези ПУП да се извършва от РИОСВ Бургас. Съгласно ЗООС и ЗБР тези оценки трябва да включват оценка на кумулативния ефект върху околната среда и биологичното разнообразие на всеки план във взаимодействие с всички други проекти и планове в района. Такава кумулативна оценка е именно предмет на Екологичната оценка направена при изготвянето на ОУП през 2008 г. Това означава, че е невъзможно отделни ПУП в рамките на ОУП да бъдат подложени на качествени екологични оценки докато не бъде изготвена нова цялостна Екологична оценка на ОУП. Това е и причината за приемането на Директива 2001/42/EC за стратегическата екологична оценка, транспонирана в глава шест на ЗООС, която изисква устройството на локално ниво да е предшествано от планиране на стратегическо ниво и предварителна екологична оценка на стратегическия план.

След шест години на съдебни спорове, през 2014 г. Върховния административен съд (ВАС) допуска влизането в сила на общия устройствен план на община Царево, въпреки че този план е изготвен без задължителната екологична оценка. Планът предвижда постояване на нови 75 000 легла по южното Черноморие като тотално неглижира наличието на природен парк и защитените зони от европейската мрежа Натура 2000 в община Царево. Новият общ устройствен план на Община Царево обаче ще улесни повторното изграждане на комплекс на мястото на „Златна перла“ и застрояване на 80 % от българското Черноморие.

Единствената стъпка, с която се ангажират до този момент законодателната и изпълнителната власт, е да започнат процедура за изменение на общия устройствен план на община Царево в частта му с Природен парк Странджа, за което е издадена заповед на министъра на регионалното развитие. Това означава, че според регионалното и екоминистерството заповедта за общия план на община Царево може да влезне в сила, въпреки че няма влязло в сила становище по екологична оценка и оценка за съвместимост с НАТУРА 2000 ( както изискват чл. 82. ал.4 на ЗООС и чл.31 на ЗБР). Изменението на общия устройствен план на община Царево обаче ще продължи да се прилага и занапред, извън и в Природен парк Странджа, до датата на приемане на следващия план. Това предвижда Закона за устройство на територията (чл.136 ал.3).

Екоминистерството не показва намерение да изпълни задължението си по Закона за биологичното разнообразие (чл. 122 ал.1) като спре действията на планове, които са приети в нарушаване на същия закон, т.е. без задължителната оценка за съвместимост с целите на НАТУРА 2000. Регионалното и екоминистерството от своя страна няма изгледи да изпълнят решението от 2011 г. на седемчленен състав на Върховния административен съд (№ 3614 от 14.03.2011 г), което ги задължава да изготвят нова екологична оценка на общия устройствен план на Царево.

Община Царево е единствената Черноморска община, която отбеляза ръст на туристите през 2007 година. Това се дължи на все още запазената природа на парк Странджа. Приемането на устройственият план в този му вид ще компрометира завинаги развитието на туризма за сметка на спекулативните интереси на икономическите групировки. Ако не бъде отменен ОУП на ОЦ, същите абсурди могат да бъдат допуснати и във всички останали общини с морски и планински курорти. Тезата на екоминистерството, че отделните подробни устройствени планове по общия устройствен план ще бъдат проверявани един по един преди да бъдат утвърдени, е напълно несъстоятелна, защото ако ги има предвидени по ОУП никой не може да ги спре и ще се създадат условия за корупция.

Подробно описание на кампанията за спасяване на Природен парк Странджа във връзка с процеса на инготвяне на ОУП на община Царево

Информацията е актуализирана към февруари 2016 г. и е подпомогната от проект „Участие за природа”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проектът се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение „За Земята“ и мрежа за гражданско действие „Блулинк“.