Река Искър в Самоков - изземване на баластра

1809
Река Искър в Самоков - изземване на баластра

Еко Рила - Самоков алармират, че продължава вандалско изземване на инертни материали от коритото на река Искър, извършвано под формата на почистване, с оглед недопускане на наводнения.

Снимки

От средата на 2006 г. в рамките на изградената корекция на река Искър / в регулацията на град Самоков /се извършва, според издаденото от Басейнова дирекция – Дунавски район с център Плевен разрешително, т.н.почистване на реката. Разрешителното за ползване на воден обект е на ,,ГБС-Инфраструкторно строителство”АД под Nо.101178/ 10.10.2005 г. За да отпочне дейността си, фирмата е сключила и договор с Община Самоков, който за съжаление, до сега, не ни е предоставен / вкл. и при извършената от нас проверка, съвместно с БДДР! /.

След десетки сигнали на наши съграждани за констатирани нарушения от страна на фирмата, след множеството публикации в местната преса и продължаващата апатия на контролните органи, от ЕС ,,Еко Рила”- Самоков на 19.12.2007 г. бе отправен Сигнал до Главния Прокурор на Р България, в който посочваме, че ,,пред очите ни се върши демонстративен грабеж на природни ресурси, и то при очевадно нарушаване на нормативната база на Р България и с последващи огромни поражения за екологията в региона.” Посочваме следните събития и факти :

1.В материал на в-к,,Приятел”/бр. 96/14.12.2007 г. , на поставен от читатели въпрос: ,,няма ли опастност реката да стане канал?”, кмета на Самоков Ангел Николов отговаря:,,почистването се прави по проект, одобрен от БД ”, след което уточнява, че става дума за почистване на реката от растителността и дори заявява, че : ,, в реката не трябва да има растителност, а там трябва да останат само пясък и камъни” ....!?!

2.В материал на в-к ,,Приятел” от 05.10.2007 г. , ВРИД Кмет на Община Самоков г-н Ярловски , повдига завесата , огласявайки , че почистването е съгласно договор между фирмата и Общината , според който , ,,то се извършва срещу безвъзмездно предоставяне на 90 % от добитите инертни материали на фирмата изпълнител , а за Общината , щели да бъдат предоставено останалите 10 %”....!?!

3.Според цитираното по-горе Разрешително , от извършителя се изисква :
т.1. Да се почисти предоставения участък от паднали дървета , храсти и битови отпадъци.
т.2.Изземването на баластра да започне от долния край на участъка и да продължава
нагоре по течението на реката.
т.3.Инертните материали да се изземват равномерно, без образуване на ями.
т.4.Всички дейности в реката да се извършват извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни.
т.5.Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и смазочни материали да става на специална площадка извън границата на реката.

По-нататък в Сигнала си посочваме констатираните от нас нарушения /които ще обобщим накрая / и настояваме за незабавна проверка от страна на прокуратурата.

Събитията се развиха почти светкавично – на 04.01.2008 г. бе извършена проверка от служители на Басейнова дирекция , при която , съвместно констатирахме (Снимки ):

-оставен с бездействие участък , между моста при Горското стопанство и новият мост в южния край на града
-видимо неравномерно почистване , забележимо дори и под значителната снежна покривка в момента
-изземване на материали и извън разрешения за това участък /потвърдено от Иван Крумов Панев – охранител към фирма ,,Бороспорт-СОТ “/
-извършваната в горния участък на реката дейност , не е била съобразена с периода на размножаване на балканската пъстърва / неотчетен и в издаденото Разрешително !?/
-при проверката в Общината , не ни бяха предоставени за справка Договора с Общината , както и изискуемата от разрешителното Транспортна схема за извоз на материалите.

На 09.01.2008 г. от служители на БДДР е извършена нова проверка , приключила с Акт за установяване на административно нарушение 448/09.01.08 г. , според който, е нарушен чл.138 ал.4 т.5 от Закона за водите .

На 28.01.08 г. в отговор на питане на общ. съветник Владимир Владимиров до Кмета на Общината , г-н Николов заявява:
,,1.Няма ограничение на дълбочината на която да се извършва почистването”..!?!

На 29.01.08 г. РП Самоков с Постановление N:46 / 29.01.08 г. отказва да образува предварително производство по случая , с аргумента , че ,, действията на фирмата изпълнител са от типа административни нарушения и влекат по себе си административна отговорност , а не наказателна”.

Върхът на наглостта е заявеното от Кмета на Самоков Ангел Николов във в-к ,,Приятел” бр. 11 / 08.02.2008 г. :,, Искам да кажа на всички тревожещи се , че може би няма друг подобен случай в страната – за почистването на която и да е река , за който толкова изрядно да са подготвени всички изискващи се документи”.

Г-н Николов явно не прави разлика между разрешителни на документи и явни деяния , но видимо от аргументите му , че ,, с почистването щели да се набавят законно инертни материали / баластра / за предстоящото голямо строителство в Боровец и района” , всичко случващо се е нормално. Както се казва – целта оправдава средствата ! А дали е случайно , че именно извършващата ,,почистването “ фирма е ангажирана пряко във въпросното предстоящо голямо строителство , веднъж като
акционер , и втори път като ексклузивен изпълнител ?

За какво законно предстоящо строителство можем да говорим , когато още преди да започне то , се демонстрира арогантно погазване на законите на страната.

Въпреки подадените от нас допълнителни данни до прокуратурана , от там не бяха предприети никакви действия.

А ето и конкретните ни констатации:
1. При издаването на Разрешителното от БДДР не са спазени изискванията по Закона за рибата и аквакултурите , касаещи размножителния период на значими за местната фауна видове / балканска пъстърва /.
2. При сключване на договор за почистване , от Община Самоков не е спазено изискването заложено в експертния доклад , успоредно с него да се извършва и проверка и възстановяване на разрушените речни прагове и участъци от стената.
На много места те даже са увредени от дейността на техниката!
3. При извършваните от фирмата действия , са нарушени редица от изискванията по Разрешителното: целта на ползването – според наши изчисления , годишно разрешеното ползване от 5000 куб.м. баластра се превишава неколкократно – по наши изчисления , само за периода 17-20 март , от реката са иззети над 2000 куб.м.! Към настоящия момент интензивността е завишена до около 1000 куб.м. дневно!!!

Забележете - с темпа на работа , годишния обем материали се добива за една седмица!!!
т. 1. и т. 2. – освен изземване на баластра, се изземват и камъни служещи за укрепване на речното дъно , като на много места са оставени коренища и купища битови отпадъци. Начинът на изпълнение говори не за превантивно почистване , а за безконтролно изземване на материали – колкото се може повече , за по-кратко време.

Нарушено е и изискването за почистване само от долу на горе по посока течението на реката !

т. 3.- материалите продължават да се изземват неравномерно , с подкопаване на речното дъно и образуване на големи езера и ями. На много места това е извършено непосредствено до самата стена – има реален риск от срутването и
т.4. – извършвани са дейности в периода на размножаване балканската пъстърва
т.5.- на 17.03.2008 г. имаме констатирано зареждане с гориво на автомобилите извозващи материалите , в речното корито от камион цистерна МАЗ с
рег.N: С44 36 СР !

Констатираното в издадения Акт от 09.01.08 г. нарушение , е драстично погазване на изискуемото от Закона за водите – а именно да не се допуска намаляване на проводимостта на речните русла !Изискване , касаещо отнемане на разрешителното!
Изключително обезпокоителен е и факта, че фирмата изпълнител в лицето на нейния управител г-н Апостолов , продължават да демонстрират поведение на фактори , които определят правилата – в интервю за канал ,, Рила” , излъчено на 26.03.2008 г. , той заяви , че ,, те решавали къде да копаят...” !?!

И не на последно място – цялата мъглявина около процедурата за предоставяне на обекта на посочената фирма ,, ГБС-ИС”АД , ни навежда на мисълта , че изпълнителя е избран при неспазване на Закона за обществените поръчки.

Последните развития по казуса – отказа на прокуратурата и на контролиращия орган от МОСВ да извършат щателна проверка , както и пълното мълчание на местната власт в Самоков по повдигнатите от нас въпроси ни карат за пореден път да твърдим , че природни ресурси в нашата страна се разграбват от недосегаеми олигархични кръгове , имащи протекции на всички нива в държавния и местния апарат.

Като допълнение – само на 09.07.2008 г. / сряда / , с помощта на няколко мощни камиона и един багер от коритото на реката бяха добити над 500 куб.м. инертни материали!!! Това е 1/6 от количеството разрешено за добив ЗА ЦЯЛАТА ГОДИНА!!!

И за капак – същата фирма си направи кариера за инертни материали в м. Рудежо над
Самоков , която обаче е без каквити и да било разрешителни и документи за ОВОС ...
В такъв случай народа е казал:,, пуснеш ли кучето под масата , то ще се качи на нея “.

Ръководството на ,,Еко Рила”