Българската туристическа камара

Българската туристическа камара
Българската туристическа камара /БТК/ е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, регистрирано през 1990 г. Членове на Камарата са български и чуждестранни юридически и физически лица, национални и регионални сдружения с нестопанска цел; индивидуални членове – преподаватели и видни експерти в туризма. Българска туристическа камата, заедно с още 14 туристически сдружения в туризма, са подписали Глобалния етичен кодекс в туризма, които се задължават да спазват приетите норми, като представят годишен отчет в Световната организация по туризъм.
Основни приоритети на БТК са:
• Развитието на туризма в национален и регионален план;
• Балансиране на интересите на работодателите и заетите в областта на туризма;
• Консултиране и подпомагане на категоризирането на туристическите обекти и регистрацията на туроператори и туристически агенти;
• Участие в проекти по международни и национални програми;
• Информационна дейност и участия, свързани с основните въпроси в развитието на туризма в България;
• Организационно укрепване, разширяване на членската мрежа, въвличане и единодействие с членовете и с други сдружения в туристическия бранш.
Партньорството с Коалиция „За да остане природа в България” се изрязва в устойчивото развитие на туризма чрез намаляване силното въздействие върху околната среда и засилване на полезното и влияние върху туристическата индустрия и местната икономика. Основните акценти са свързани с опазване на природната среда, развитие на прирощадящи форми на туризъм, които отоговарят на капацитета на територията и водят до запазване на биологичното разнообразие, защитените видове и техните местообитания.

Приятели на коалицията

Виж всички приятели