Българска орнитологическа централа (ИБЕИ - БАН)

Българска орнитологическа централа (ИБЕИ - БАН)
  • Email: ring.bgs AT gmail.com
Българската орнитологическа централа е част от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при Българската академия на науките. Създадена е като самостоятелно звено в рамките на Царските природонаучни институти малко след като започва опръстеняването на птици с научна цел в България през 1928 г. Тя се явява първата специализирана структура в страната, чиято мисия е изучаване и опазване на българската орнитофауна. За лого на Орнитоцентралата (създадено 1980 г.) е избрана червенокръстата лястовица – южен вид, понастоящем широко разпространен в България.

Основната дейност на Българската орнитологическа централа е свързана с изучаване на различни аспекти от живота на птиците (миграция, гнездова биология и екология, поведение, мониторинг на техните популации), с характеристика на местообитанията им, с инвентаризация на защитени територии и др. Особен акцент имат изследванията върху миграциите на птиците в България посредством научния метод на тяхното индивидуално маркиране. Данните за повторно намерени опръстенени птици, маркирани у нас или в чужбина, са от особена ценност при изясняването на миграционните им пътища, местата за почивка и хранене, продължителността на живот, редица техни биологични и екологични особености и др., което е важно за тяхното опазване.

Българската орнитологическа централа е националният представител в Европейския съюз за опръстеняване на птиците (EURING), който координира в рамките на Европа дейността на орнитоцентралите в отделните държави и извършва научни изследвания върху популациите на птиците, най-вече въз основа на данни от маркирани индивиди.
През 1988 г. Българската орнитологическа централа създава Школа по орнитология и природозащита, която продължава да провежда (изцяло на доброволни начала) и понастоящем, ежегодно от октомври до май. Школата е безплатна и през първите 26 години от нейното съществуване я посещават повече от 1000 души, основно ученици и студенти. Провежда се в База-2 на ИБЕИ в София (бул. Цар Освободител 1).

Освен с Коалицията "За да остане природа" Българската орнитологическа централа има ползотворно сътрудничество с всички държавни и обществени структури с отношение към изучаването и опазването на видовете птици и техните местообитания като част от българската природа.

За връзка с Българската орнитологическа централа: ring.bgs AT gmail.com

Приятели на коалицията

Виж всички приятели